Obecně závazná vyhláška č. 1/2010

09. 12. 2010 | admin
Zastupitelstvo obce Kravsko. se na svém zasedání dne 08.12.2010 usnesením č .6/2010 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

ČÁST  I.

ZÁKLADNÍ  USTANOVENÍ


Čl. 1

Úvodní ustanovení

(1) Obec  Kravsko  zavádí touto vyhláškou tyto místní poplatky (dále jen „poplatky“):

a) poplatek ze psů

b) poplatek za užívání veřejného prostranství,

c) poplatek z ubytovací kapacity,

d) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).
ČÁST II.

POPLATEK ZE PSŮ


Čl. 2

Poplatník a předmět poplatku

(1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Kravsko.

(2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

Čl. 3

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

(1) Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců.

(2) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.

(3) Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

Čl. 4

Ohlašovací povinnost

(1) Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 10 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.

(2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

(3) Při plnění ohlašovací povinnosti je držitel psa povinen současně sdělit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 25 této vyhlášky.

Čl. 5

Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

a) za prvního psa .........................................................................................50,- Kč,

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ........................................75,- Kč,
Čl. 6

Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný nejpozději do 31.03. příslušného kalendářního roku.

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla / nejpozději do konce příslušného kalendářního roku.
Čl. 7

Osvobození a úlevy

(1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis .

(2) Od poplatku se dále osvobozují držitelé psa, převzatého z útulku.

(3)     Úlevy v platbě poplatku se neposkytují.

 
ČÁST III.

POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ


Čl. 8

Předmět poplatku, poplatník

(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl. 

(2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.

Čl. 9

Veřejné prostranství

 

Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání těchto veřejných prostranství:

Pozemky p.č.:

554/ v k.ú. Kravsko . ulice na Kopec,

482/, 551/l pozemky na Kopci u Kříže

581/1 – prostranství před Kaplí a ulice do Koutů

640/1, 2, 640/5, 640/8, 640/11, 15, 16 – ulice k Plenkovicím

582/1,34 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,20,21-prostranství „Stan“

a ulice k Mramoticím 653/1 prostranství před „Kulturním domem“

  

Čl. 10

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.
Čl. 11

Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku ihned před zahájením užívání veřejného prostranství předpokládanou dobu, místo, způsob a výměru užívání veřejného prostranství.

(2) Poplatník je dále povinen ohlásit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 25 této vyhlášky.

Čl. 12

Sazba poplatku

Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství činí 2 Kč za každý i započatý m2 užívaného veřejného prostranství a každý započatý den.

Za užívání veřejného prostranství k umístění prodejních nebo reklamních zařízení, lunaparků a jiných atrakcí je sazba poplatku ve výši 20 Kč za každý i započatý m2 užívaného veřejného prostranství a každý započatý den.

U dlouhodobého využívání veřejného prostranství je roční sazba 50 Kč za každý i započatý m2.

Čl.  13

Splatnost poplatku
(1) Poplatek ve výši stanovené podle čl. 12 je splatný:

a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 1 dne nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství,

b) při užívání veřejného prostranství po dobu 2 a více dnů nebo delší nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství.

(2) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

Čl. 14

Osvobození a úlevy

(1) Poplatek se neplatí:

a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou ,

b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely .

(2)    Úlevy v platbě poplatku se neposkytují.

 
ČÁST IV.

POPLATEK Z UBYTOVACÍ KAPACITY


Čl. 15

Předmět poplatku a poplatník

(1) Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v obcích a městech v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.

(2) Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.

Čl. 16

Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník (ubytovatel) je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu. Stejným způsobem ohlásí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu.

(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku také další údaje stanovené v čl. 25 této vyhlášky.

(3) Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.

Čl. 17

Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den .......... 6,- Kč

Čl. 18

Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný jednorázově do  10.12. příslušného roku.

(2) Vznikne-li povinnost zaplatit poplatek správci poplatku po termínu splatnosti, odvede ubytovatel poplatek do konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 19

Osvobození a úlevy

(1) Poplatku nepodléhá:

       a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a  žáků,

 b) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou  užívána jako hotelová zařízení

 c) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.

(3)     Úlevy v platbě poplatku se neposkytují.
ČÁST V.

POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Čl. 20

Poplatník

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  a

odstraňování komunálních odpadů platí :

a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Čl. 21

Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla. Stejným způsobem jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci.

(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku také další údaje stanovené v čl. 25 této vyhlášky. Poplatník dle čl. 20 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zejm. příjmení, jméno, bydliště, popřípadě další adresy pro doručování, evidenční nebo popisné číslo stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, není-li tato stavba označena evidenčním nebo popisným číslem, číslo parcelní pozemku, na kterém je tato stavba umístěna.

Čl. 22

Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku pro poplatníka dle čl. 20 písm. a) a b) této vyhlášky činí 460,- Kč a je tvořena:

a) z částky  210,- Kč za kalendářní rok a

b) z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce roku 2009 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka. Pro rok 2011 zůstávají poplatky ve stejné výši jako v roce 2010.

(2) Skutečné náklady roku 2009 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 298 370,- Kč

(3)  a byly rozúčtovány takto:

Náklady 298 370,-  děleno 591  (556 počet osob s trvalým pobytem na území obce + 35 počet staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci) = 505,- Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 22 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 250,-Kč.

Čl. 23

Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách  nejpozději do 31.03. a do 30.09. příslušného kalendářního roku.

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Čl. 24

Osvobození a úlevy

(1) Od poplatku se osvobozují:

a) Poplatníci s  adresou trvalého pobytu stanovenou na ohlašovně obecního úřadu.

b) Poplatníci, kteří se v obci nezdržují déle než 1 rok (prokáží  čestným prohlášením).

(2) Úlevy v platbě poplatku se neposkytují.

 
ČÁST VI.

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ


Čl. 25

Společná ustanovení k ohlašovací povinnosti

(1) V ohlášení poplatník nebo plátce uvede

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,

c) další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatkové povinnosti.

(2) Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.

(3) Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

 Čl. 26

Navýšení poplatku

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem.

(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Čl. 27

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška Obce Kravsko č.3./2003 ze dne 10. 2. 2003, vyhláška 1/2004 o místních poplatcích ze dne 25.11.2003, vyhláška 2/2005 ze dne 20. 5. 2005,  vyhláška 1/2008 k poplatku za domovní odpad ze dne 1. 1. 2009 a vyhláška 1/2009 k poplatku za TDO ze dne 1. 1. 2010.

Čl. 28

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem  01.01.2011
Pavel Hlávka

starosta

 

Jaromír Kuřítka

místostarosta 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 09.12.2010

Sejmuto z úřední desky dne: 09.01.2011