Obecně závazná vyhláška č. 1/2008

11. 12. 2008 | admin
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 2/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Zastupitelstvo obce Kravsko se na svém zasedání dne 9.12.2008 usnesením č. 9/8 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích , ve znění pozdějších předpisů  a v  souladu s § 10 písmeno d) a § 84 odst. 2 písmeno h) zákona   č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zařízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl.I


Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se mění takto:

1. Článek č. 4 , odst.1) a odst. 2) – Sazba poplatku - se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

Čl. č.4

Sazba poplatku
1) Sazba poplatku činí 400 Kč a tvoří ji:

a) částka 150,00 Kč za poplatníka a kalendářní rok  ( nezdůvodňuje se)

b) částka 250,00 Kč stanovená na základě  skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

2) Rozúčtování nákladů předchozího roku za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu činí:

Viz. příloha č. 1 – Důvodová zpráva, která je nedílnou součástí Vyhlášky č.1/2008.
Čl. II

Zrušující ustanovení.
Touto vyhláškou se ruší  v plném rozsahu platnost „ Obecně závazné vyhlášky č. 3/2004“.
Čl. III

Účinnost


Z důvodů naléhavého obecného zájmu nabývá tato vyhláška účinnosti dne 1.1.2009.
Mgr. František Moučka, starosta

Pavel Hlávka, místostarosta