+420 515 255 131

Tvořivé dílny žáků a seniorů v ZŠ Kravsko

20. 06. 2013 | admin
Rok 2013 byl vyhlášen Evropskou komisí Evropským rokem občanů. Naše škola zareagovala na tuto skutečnost přípravou dalšího projektu. Stejně jako v Návratu k tradicím Kravska a okolí bychom chtěli navázat na tradice našeho regionu. I malé dítě ví, že v naší obci pracovala dlouhou řadu let keramická továrna, kterou jsme si připomněli již zmiňovaným projektem. Vybudovali jsme si keramickou dílnu, děti si poprvé osahaly keramickou hlínu, seznámily se s historií Keramické továrny v Kravsku, s výrobky, které se zde vyráběly, pokoušely se zhotovit repliky, ale zapojily i vlastní fantazii v tvořivé činnosti. 

Evropský rok občanů pro nás byla další výzva. Všichni víme, že život našich starších spoluobčanů není právě růžový. Projekt, který jsme nazvali Tvořivé dílny žáků a seniorů v ZŠ Kravsko, vnímáme jako příležitost k navázání mezigeneračního dialogu. Do společného projektu zapojíme seniory, učitele i žáky. Vztahy mezi generacemi, zvláště mezi seniory a mladými lidmi, nejsou právě ideální. Chtěli bychom žákům naší školy dokázat, že i starší generace má mládeži co nabídnout. V naší obci je spousta seniorů, kteří jsou vitální, nemluví jen o svých nemocech, ale mají spoustu zájmů a koníčků, kterým se věnují ve svém volném čase. Je mezi nimi mnoho těch, kteří provozují dnes již zapomenutá řemesla, jako je například paličkování, košíkářství, pečení perníků, pletení pomlázek apod. Těchto dovedností našich spoluobčanů jsme se rozhodli využít a připomenout dětem zapomenutá řemesla a tradice, která v obci existovala odpradávna. 

Zadavatelem výzvy byla Nadace Partnerství. Ve výběrovém řízení naše škola se svým projektem ŠUŽ – Škola pro udržitelný život uspěla. Projekt byl podpořen částkou 50 000 Kč. Za tyto peníze bychom chtěli dovybavit keramickou dílnu. Práce v kroužcích Keramika a aranžování a Keramické dílny děti baví a je velká škoda, že nemůžeme rozvíjet nové metody nebo techniky práce, protože spousta věcí v dílně chybí. Realizací tohoto projektu se nám dovybavení keramické dílny podaří.

A teď to nejdůležitější. Co seniory realizací našeho nového projektu vlastně čeká? Uspořádáme pro ně Dílny seniorů. První proběhne v říjnu, protože 1. říjen je Dnem seniorů. Dílny proběhnou formou workshopu. A jak celá akce bude vypadat? Ve vybraných učebnách se budou pozvaní senioři věnovat těmto tématům: chovatelství, košíkářství, aranžování z živých květin a cestování. Žáci 2. stupně se rozdělí do jednotlivých dílen podle toho, které téma je zajímá, a pak se během dopoledne vystřídají i v ostatních dílnách. Senioři je seznámí s tím, jak jejich výrobky vznikají, a děti si budou moci samy něco vytvořit. 

Další Dílny seniorů připravíme na prosinec. Zabývat se budeme těmito tématy: historie keramiky v Kravsku, paličkování, háčkování, vyšívání, aranžování a výtvarná dílna. V dubnu to bude výroba pomlázek, pečení perníků, návštěva Místní lidové knihovny v Kravsku a aranžování jarních dekorací.

Kromě toho chystáme Tvoření se seniory. V Dílnách seniorů budou naši starší spoluobčané učit děti, v Tvoření se seniory budou naopak děti učit seniory.

A co říci závěrem? Co od Tvořivých dílen žáků se seniory očekáváme? Věříme, že vzájemná spolupráce bude oboustranně prospěšná. Senioři jistě přesvědčí svým umem děti, že ještě nepatří do starého železa. Většina žáků naší školy ani netuší, jaké osobnosti s námi ve vesnici žijí a co všechno umí. Jsou to aktivní lidé, plní zájmů, chuti do života, touhy cestovat a věnovat se svým koníčkům. Už se moc těšíme na společné tvoření. O tom, jak to všechno dopadlo, vás budeme rádi informovat.

Mgr. Břetislava Melušová