+420 515 255 131

POKYNY pro napojování přípojek splaškové kanalizace v obci Kravsko.

23. 08. 2016 | admin
Dle platné legislativy v oblasti životního prostředí každý, kdo produkuje odpadní vody, musí zajistit jejich likvidaci v souladu se zákonem. Tento požadavek se týká jak jednotlivých domácností, tak podnikatelských subjektů a obcí, a to bez rozdílu počtu trvale bydlících obyvatel.
Legislativa:
1.     Směrnice Rady EU č. 91/271/EHS o čištění komunálních odpadních vod;
2.     Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (zejména novela 20/2004 Sb., takzvaná euro novela);
3.     Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů;
4.     Vyhláška MZe ČR 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb.;
5.     Nařízení vlády 229/2007 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
V případě domácností došlo k významné změně dne 1. 1. 2008, kdy nabyl účinnosti požadavek Vodního zákona uvedený v Části I, Čl. II, odst. 2, zákonu č. 20/2004 Sb.
1. Kritéria pro napojení nemovitosti
1) napojená splašková voda je odpadem pouze z WC, koupelen, prádelen a kuchyní,
2) po napojení na kanalizaci je  povinnost  domovní čistírny odpadních vod, jímky a  septiky vyřadit z provozu,
3) do kanalizační přípojky splaškové kanalizace nesmí být zaústěny vody dešťové (ze střech, dvorků, atd.), povrchové ani podzemní vody (např. drenáže),
4) do přípojky nesmí být zaústěny vody z chlévů a hnojišť,  do splaškové kanalizace není možno přepouštět vodu z bazénů,
5) přípojka musí být provedena jako vodotěsná,
6) v případě, kdy nelze přípojku řešit jako gravitační, bude použito přečerpávání splaškových vod do kanalizace z čerpací šachty. Z důvodu minimalizování zbytkového množství odpadních vod v čerpací šachtě (proces anaerobního zahnívání) nesmí být připojení do šachty vedeno přepadem přes jímku, nebo čerpadlo vloženo přímo do původní jímky, neboť by došlo k ohrožení chodu čistírny odpadních vod vlivem zahnívání odpadní vody v jímce.
7) vybudování kanalizační přípojky si vlastník nemovitosti zajistí na vlastní náklady
2. Seznam zakázaných látek ve splaškové kanalizaci
1) ropné látky – uhlovodíky a jejich směsi, jedy a jiné látky škodlivé zdraví, žíraviny
2) silážní šťávy, průmyslová a statková hnojiva a jejich tekuté složky, aerobně stabilizované komposty
3) přípravky na ochranu rostlin a k hubení škůdců, posypové soli
4) staré vody ze septiků a žump, vody z chovu hospodářských zvířat, vody z drtičů odpadů v domácnostech
5) potravinářské oleje použité v domácnosti, kaly a odpady tyto látky obsahující
3. Termín napojení
1) Majitelé nemovitostí provedou napojení na hlavní řad splaškové kanalizace do 30. září 2016.
2) Majitelé nemovitostí, které  nebudou do této doby napojeny, předloží na OÚ Kravsko doklad,
že mají nepropustnou jímku v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb.( vodní zákon)
3) Majitelé nemovitostí, které nebudou do této doby napojeny, musí  doklady o likvidaci splaškových vod uschovávat pro možnou kontrolu ze strany oprávněných orgánů.
4) Odvoz obsahu žumpy a jeho likvidaci může provádět jen oprávněná osoba s likvidací na zákonem povoleném místě. To znamená, že likvidace musí být prováděna na čistírně odpadních vod k tomu určené. (Hluboké Mašůvky, Znojmo)
5) Majitelé nemovitostí, které nebudou napojeny na splaškovou kanalizaci a nebudou likvidovat splaškové vody dle bodu 4), postupují v rozporu se zákonem a v případě zjištění protiprávního stavu jim může být   uložena pokuta od 5 do 50 tis. Kč (v případě, že se jedná o fyzické osoby).
6) Kontrola dodržování předpisů z oblasti likvidace odpadních vod u fyzických osob (občanů) přísluší Městskému úřadu Znojmo, Odboru životního prostředí, vč. možnosti uložení sankcí. U podnikatelů
a firem tuto kontrolu provádí Česká inspekce životního prostředí.
Projednáno Zastupitelstvem Obce Kravsko dne 30.06.2016, usnesení č. 6/8 – 2016,

Mgr. František Moučka, starosta obce