+420 515 255 131

Obecně závazná vyhláška č. 1/2009,

15. 12. 2009 | admin
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 2/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Zastupitelstvo obce Kravsko se na svém zasedání dne 8.12.2009 usnesením č.9/2009- 9/8 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích , ve znění pozdějších předpisů  a v  souladu s § 10 písmeno d) a § 84 odst. 2 písmeno h) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zařízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl.I
Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se mění takto:1. Článek č. 4 , odst.1) a odst. 2) – Sazba poplatku -  se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:
    
Čl. č.4
Sazba poplatku

1) Sazba poplatku činí 460,- Kč a tvoří ji:
 a) částka 210,00 Kč za poplatníka a kalendářní rok  ( nezdůvodňuje se)
 b) částka 250,00 Kč stanovená na základě  skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
2) Rozúčtování nákladů předchozího roku za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu  na osobu činí:
Viz. příloha č. 1 – Důvodová zpráva, která je nedílnou součástí Vyhlášky č.1/2009.
Čl. II
Účinnost


Z důvodů naléhavého obecného zájmu nabývá tato vyhláška účinnosti dne 1.1.2010.
Pavel Hlávka, místostarosta ,v.r.
Mgr. František Moučka, starosta,v.r.