+420 515 255 131

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Kravsko dne 15.08.2018

20. 08. 2018 | admin
Bod č. 1: Organizační záležitosti.
Starosta zahájil zasedání v 18:oo hod. Přítomno 6 členů ZO, 1 omluven – ZO je usnášení schopné.
a/ zapisovatelem zasedání určen pan Daniel Fabián
b/ za ověřovatele zápisu navrženi pan Aleš Hutař a ing. Pavel Vávra
c/ byly navrženy změny programu zasedání :
Bod č.2: Původní znění nahradit „ Změna č.1 ÚP Kravsko“
Doplnit:
Bod č.8: STARNET –„Žádost“
Bod č.9: Prodej obecního pozemku.
Bod č.10: Odkoupení stavebního pozemku p.č. 178/45
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 6/1 - 2018“
( Příloha č. 1/6-2018)

Bod č.2:   Změna č.1 ÚP Kravsko“
Po veřejném projednání „Změny č.1 ÚP Kravsko“, které proběhlo dne 16.07.2018, bylo ukončeno řízení za účelem „Změny č.1 ÚP Kravsko“ Ke změně se kladně vyjádřily instituce : KÚJMK: odbor životního prostředí, odbor územního plánování a strategického rozvoje, odbor živ. prostředí – ochrana ZPF, odbor dopravy, odbor památkové péče, Hasičský záchranný sbor JMK, Státní pozemkový úřad, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ředitelství silnic          a dálnic ČR, MěÚ Znojmo – odbor životního prostředí, odbor územního plánování                  a strategického rozvoje. Navrhuji přijmout následující usnesení: - návrh přečten.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 6/2 - 2018“                                                           ( Příloha č. 2/6-2018)

BOD č.3: Nájem KD Kravsko.
Vzhledem k tomu, že se  do konkurzu na pronájem KD nikdo v daném termínu nepřihlásil, doporučeno další řízení zastavit, a to do zvolení nového ZO.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 6/3 - 2018“                                                           ( Příloha č. 3/6-2018)

Bod č.4:  Dodatek č.2 ke „Smlouvě č. KJ665003 o poskytování služeb při svozu domovního a tříděného odpadu“.
Firma J. Klíčník poslala k projednání „Dodatek č.2 ke „Smlouvě č. KJ665003 o poskytování služeb při svozu domovního a tříděného odpadu“. Od 1.6.2018 se platí poplatek 800 Kč/t za uložení plastů na skládku. O uvedeném opatření byla podána informace na zasedání v červnu 2018. Doporučeno dodatek schválit.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 6/4 - 2018“                                                           ( Příloha č. 4/6-2018)

Bod č. 5: NÁVRH na uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.
E.ON Distribuce , a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČO: 280 85 400 žádá        o schválení Návrhů smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a/ NÁVRH na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – kabelové vedení NN v délce 56 m na pozemek p.č. 95 . Vedení povede pozemkem ve vlastnictví obce Kravsko p.č. 623/11. Jednorázová náhrada ve výši 1 930,00 Kč. Doporučeno schválit.

b/ NÁVRH na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – kabelové vedení NN v délce 260 m na pozemek p.č. 99/4 . Vedení povede pozemky ve vlastnictví obce Kravsko p.č. 623/11 a 99/21. Jednorázová náhrada ve výši 9 000,00 Kč.
Doporučeno  schválit.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 6/5 - 2018“                                                           ( Příloha č. 5/6-2018)

Bod č.6: Smlouva o dílo – COLAS CZ - průtah
Jako zhotovitel stavby III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2 byla vybrána firma COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9. Text „Smlouvy o dílo“ byl schválen na minulém zasedání ZO. Je doplněn o název zhotovitele, cenu díla a podrobný položkový rozpočet. Cena činí 3 479 241,62 Kč ( bez DPH); 4 209 882,30 Kč ( s DPH). Doporučeno smlouvu schválit.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 6/6 - 2018“                                                           ( Příloha č. 6/6-2018)

Bod č. 7: Smlouva o dílo – technický stavební dozor - průtah
O zajištění stavebního dozoru na stavbě III/40826, III/40832 Kravsko průtah  a most 40832-2, zhotovení stavebních objektů  SO 102, SO 104.1, SO 302.2, SO 405 a SO 406 byl požádán ing. Miroslav  Mudrák, který bude vykonávat stavební dozor pro SÚS JMK.
Předložena cenová nabídka ve výši 69 000,00 Kč. Nabídka je přiměřená ceně díla, proto doporučuji vyzvat ing. Miroslava Mudráka k předložení „Smlouvy o dílo“.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 6/7 - 2018“                                                           ( Příloha č. 7/6-2018)

Bod č.8:  STARNET – „Žádost“
Firma STARNET s.r.o., Ant. Barcala 1446/26a, 370 05 České Budějovice  podala dne 10.08.2018 na OÚ žádost o možnost položení optických chrániček do připravované rekonstrukce chodníků. ( Žádost přečtena.) Doporučeno souhlasit až po předložení souhlasů správců sítí, které vedou v prostorách chodníků.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 6/8 - 2018“                                                           ( Příloha č. 8/6-2018)

Bod č.9: Prodej obecního pozemku.  
Ing. Pavel Vávra, Kravsko 8, 671 51 Kravsko  podal dne 30.05.2018 žádost o odkup části obecního pozemku p.č. 581/7 v k.ú. Kravsko. Pozemek leží pod obytným stavením Kravsko č.p. 8. ZO na zasedání dne 13.06.2018, usnesením č. 4/8 – 2018 schválilo „Záměr prodeje části pozemku p.č. 581/7“. Záměr prodeje zveřejněn na ÚD a internetových stránkách obce     od 14.06.2018 do 09.07.2018 – bez připomínek. Zaměřeno 13.08.2018, odděleno 4 m2. Odhadní cena: 540,00 Kč. Doporučeno schválit!
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 6/9 - 2018“                                                           ( Příloha č. 9/6-2018)

Bod č.10:  Odkoupení stavebního pozemku p.č. 178/45
Dne 14.08.2018 obdržela Obec Kravsko od Ing. Daniely Švehlové, Americká 132/23, 351 01 Františkovy Lázně „Návrh na odkoupení pozemku p.č. 178/45 o výměře 942 m2, na základě předkupního práva. Doporučeno  pozemek odkoupit a následně prodat novému zájemci.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 6/10 - 2018“                                                           ( Příloha č. 10/6-2018)


Bod č.11: Různé – závěr.

a/ Plnění rozpočtu k 31.07.2018
příjmy :       9 030 740,25 Kč     80,15 %
výdaje:        5 153 370,38 Kč     29,61 %
Stavy na účtech:     KB                  7 472 419,81 Kč
KB – spořící:   3 598 845,85 Kč
ČNB:                         194,08 Kč
Celkem:                                         11 071 459,74 Kč
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 6/11 - 2018“                                                           ( Příloha č. 11/6-2018)

Usnesení č. 6/11-2018:
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ
plnění rozpočtu obce k 31.07.2018.
Hlasování č. 11:      Pro:      6        Proti:        0               Zdržel se:     0


Vzhledem k tomu, že nebyly další připomínky, starosta jednání v 19:05hod. ukončil.

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRAVSKO DNE 15.08.2018.

Usnesení č. 6/1 - 2018 :
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/  za ověřovatele zápisu ing. Pavla Vávru a  pana Aleše Hutaře
b/  následující program zasedání:
1.   Organizační záležitosti.
2.   Změna č.1 ÚP Kravsko“
3.   Nájem KD Kravsko.
4.   Dodatek č.2 ke „Smlouvě o odpadech…“
5.   Smlouvy o Věcných Břemenech
6.   Smlouva o dílo – COLAS CZ - průtah
7.   Smlouva o dílo – technický stavební dozor – průtah
8.   STARNET – „Žádost“
9.   Prodej obecního pozemku.
10. Odkoupení stavebního pozemku p.č. 178/45
11. Různé – závěr.
Hlasování č. 1:      Pro:     6          Proti:       0                Zdržel se:    0

Usnesení č. 6/2 – 2018:
Zastupitelstvo obce Kravsko v souladu se zmocněním dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též „stavební zákon“), dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též „správní řád“)
I.
o v ě ř u j e v souladu s ust. § 54 odst. 2 stavebního zákona, že změna č. 1 Územního plánu Kravsko není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění její aktualizace č. 1, s vydanými Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu;


II.
příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů  a § 171  a  následujících   zákona   č. 500/2004 Sb., správní  řád,  ve   znění   pozdějších  předpisů
v y d á v á  změnu č. 1 Územního plánu Kravsko.
Hlasování č.2:     Pro:         6                 Proti:        0               Zdržel se:    0

Usnesení č. 6/3 - 2018:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
zastavit řízení na pronájem KD do zvolení nového zastupitelstva obce.
Hlasování č. 3:      Pro:       6        Proti:         0              Zdržel se:    0

Usnesení č. 6/4 – 2018:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
Dodatek č.2 ke „Smlouvě č. KJ665003 o poskytování služeb při svozu domovního a tříděného odpadu“, který stanoví poplatek za skládkovné tříděné složky odpadu – PLASTY – ve výši  800,00 Kč/t.
Hlasování č. 4:      Pro:      6         Proti:        0               Zdržel se:    0

Usnesení č. 6/5 - 2018
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/ Smlouvu č. : 1030042324/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene .
Předmět smlouvy: Umístění distribuční soustavy – kabel NN – 56 m. Jednorázová úhrada 1 930,00 Kč.
b/ Smlouvu č. : 1030042560/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ..
Předmět smlouvy: Umístění distribuční soustavy – kabel NN – 260 m. Jednorázová úhrada 9 000,00 Kč.
Smluvní strany:
E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČO: 280 85 400.
Obec Kravsko, Kravsko 12, 671 51 Kravsko, IČO: 00292982.
Hlasování č. 5:      Pro:     6          Proti:         0             Zdržel se:     0

Usnesení č. 6/6 – 2018:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/ Smlouvu o dílo  č. 181132099 B; Č.j.: 360/2018
Předmět smlouvy:
Zhotovení stavebních objektů : SO 102, SO 104.1, SO 302.2, SO 405 a SO 406
Smluvní strany:
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s. Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČO: 26177005
Objednatel: Obec Kravsko, Kravsko 12, 671 51 Kravsko, IČO: 00 29 29 82.
b/ Pověření starosty obce k podpisu „Smlouvy o dílo“.
Hlasování č. 6:      Pro:       6       Proti:        0               Zdržel se:    0

Usnesení č. 6/7 – 2018:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/ Uzavření „Smlouvy o dílo“
Předmět smlouvy: OTSD  III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, zhotovení stavebních objektů  SO 102, SO 104.1, SO 302.2, SO 405 a SO 406


Smluvní strany:
Dodavatel: Ing. Miroslav Mudrák, technický dozor a kontrola jakosti staveb, IČO:06395376
Objednatel: Obec Kravsko, Kravsko 12, 671 51 Kravsko, IČO: 00 29 29 82.
b/ Pověření starosty obce k uzavření  a podpisu „Smlouvy o dílo“.
Hlasování č. 7:      Pro:      6         Proti:        0               Zdržel se:    0

Usnesení č. 6/8-2018:
Zastupitelstvo obce NEMÁ NÁMITKY
k položení chrániček do připravované rekonstrukce chodníků za předpokladu, že budou předloženy souhlasy správců sítí, které  vedou v prostorách chodníků.
Hlasování č. 8:      Pro:   6           Proti:        0               Zdržel se:     0

Usnesení č. 6/9-2018:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
Prodej části pozemku p.č. 581/7 o výměře 4 m2 v katastrálním území Kravsko  za odhadní cenu 540,00 Kč.
Hlasování č. 8:      Pro:     5         Proti:        0               Zdržel se:    1

Usnesení č. 6/10-2018:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
odkoupení stavebního pozemku p.č. 178/45 o výměře 942 m2 , za cenu 395 640,00 Kč.
Prodávající: Ing. DanielaŠvehlová, Americká 132/23, 351 01 Františkovy Lázně
Kupující: Obec Kravsko, Kravsko m12, 671 51 Kravsko, IČ: 00 29 29 82.
Hlasování č. 10:      Pro:    6          Proti:        0               Zdržel se:     0

Usnesení č. 6/11-2018:
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ
plnění rozpočtu obce k 31.07.2018.
Hlasování č. 11:      Pro:      6        Proti:        0               Zdržel se:     0Zapsal:   Daniel Fabián, v.r.

Ověřili:   Aleš Hutař , v.r.
Ing. Pavel Vávra , v.r.
V Kravsku 16.08.2018.
Mgr. František Moučka, starosta obce, v.r.


Zápis upraven v souladu s GDPR.
F. Moučka, starosta, v.r.
- 5 -