+420 515 255 131

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Kravsko dne 14.02.2018

02. 03. 2018 | admin
Bod č. 1: Organizační záležitosti.
Starosta zahájil zasedání v 18:oo hod. Přítomno 5 členů ZO, 2 omluveni – ZO je usnášení schopné.
a/ zapisovatelem zasedání určen pan Daniel Fabián
b/ za ověřovatele zápisu navrženi pan Jaromír Kuřítka a pan Pavel Hofstetter
c/ nebyly navrženy změny programu zasedání
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 1/1 - 2018“                                                           ( Příloha č. 1/1-2018)

Bod č. 2: Nákup sběrných nádob – plasty, papír.
V rámci projektu „Nový systém separace odpadů v obcích Krhovice, Dyje, Kravsko“ je zapotřebí projednat“ a schválit :
- Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace.
- Rozpočet projektu
- Smlouvu o výpůjčce  ( s obcí Krhovice)
- Text Smlouvy o výpůjčce ( Obec Kravsko – občan obce Kravsko).
Uvedené materiály obdrželi členové zastupitelstva k prostudování.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 1/2 - 2018“                                                           ( Příloha č. 2/1-2018)

BOD č.3: Geodetické zaměření lokality Bv 4.
Ke zpracování  studie zástavby v lokalitě Bv4 je zapotřebí provést geodetické zaměření. V souladu s „Interním předpisem Obce Kravsko pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ( čl. 1)“ byla k podání cenové nabídky oslovena firma „Ing. Michal Sochor, geodetické práce, R. Svobodové 1406/104, 669 02 Znojmo“. Cenová nabídka ve výši 12 500,00 Kč s DPH je v souladu s cenami v místě obvyklými, proto doporučeno zadat zakázku služby - formou objednávky - firmě ing. Michal Sochor, geodetické práce,                R. Svobodové 1406/104, 669 02 Znojmo, IČ: 88355802.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 1/3 - 2018“                                                           ( Příloha č. 3/1-2018)

Bod č.4: Podporované byty – výběrové řízení..
K 1.03.2018 se uvolní 1 byt v domě s podporovanými byty. Je zapotřebí provést výběr nového nájemníka. Vzhledem ke změnám zákonů je zapotřebí projednat a schválit nové znění dokumentů:
- Výběrovou komisi
- Text nájemní smlouvy.
- Zásady pro přidělování bytů v DPB v obci Kravsko.
- Výzvu k podání žádostí k ubytování v DPB v obci Kravsko.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 1/4 - 2018“                                                           ( Příloha č. 4/1-2018)

Bod č. 5: Těžba dřeva – lokalita Mastník.
V lokalitě na Mastníku je zapotřebí vytěžit cca 30 m3 dřeva . Doporučeno provést těžbu samovýrobou. Nutno schválit návrh textu „Smlouvy o prodeji dřeva v drobném formou samovýroby – nastojato“ , cenu za jede plnometr vytěženého dřeva a text „Výzvy „ k podání žádosti. K provozním jednáním za Obec Kravsko pověřit pana Aleše Hutaře.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 1/5 - 2018“                                                           ( Příloha č. 5/1-2018)


Bod č.6: Žádost – VPP na r. 2018.
Navrženo schválit předběžný počet pracovníků na VPP v r. 2018 na počet 4. Období duben – říjen 2017 (3), květen – listopad (1) .
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 1/6 - 2018“                                                           ( Příloha č. 6/1-2018)

Bod č.7: Diskuze – závěr.
pan P. Hofstetter  - navrhuje, že by obec měla u příležitosti oslav 100. výročí vzniku ČSR opravit památník padlým

Připomínka bude projednána na poradě zastupitelů.

Vzhledem k tomu, že další připomínky nebyly, bylo zasedání v 18.50 hod. ukončeno.
VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRAVSKO DNE 14.02.2018.

Usnesení č. 1/1 - 2018 :
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/  za ověřovatele zápisu pana Pavla Hofstettera a  pana Jaromíra Kuřítku
b/  následující program zasedání:
1.   Organizační záležitosti.
2.., Nákup sběrných nádob – plasty, papír.
3.   Geodetické zaměření lokality Bv 4.
4.   Podporované byty – výběrové řízení..
5.   Těžba dřeva – Mastník.
6.   Žádost – VPP na r. 2018.
7.   Diskuze – závěr
Hlasování č. 1:      Pro:     5          Proti:       0                Zdržel se:    0

Usnesení č. 1/2-2018
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/ Veřejnosprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Kravsko č. 29/2018.
b/ Smlouvu o výpůjčce .
Smluvní strany: Obec Kravsko, Kravsko 12, IČO: 00292982 a Obec Krhovice , Krhovice 147, IČO: 00600431
c/ Text „Smlouvy o výpůjčce „. Smluvní strany: Obec Kravsko a občan obce Kravsko.
Hlasování č. 2:      Pro:    5            Proti:       0               Zdržel se:     0

Usnesení č. 1/3 - 2018:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
v souladu s „Interním předpisem Obce Kravsko pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ( čl. 1)“ a v souladu s cenovou nabídkou ze dne 26.01.2018 zadání služby: „Geodetické zaměření lokality Bv4“ firmě „Ing. Michal Sochor, geodetické práce,                R. Svobodové 1406/104, 669 02 Znojmo, IČ: 88355802“.
Hlasování č. 3:      Pro:     5           Proti:         0              Zdržel se:    0


Usnesení č. 1/4 – 2018:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/ Výběrovou komisi ve složení: Mgr. František Moučka, starosta obce
Pan Daniel Fabián, místostarosta obce
Paní Alena Janáčková, referentka OÚ Kravsko
Paní Anna Jaskulová
Paní Marie Jordánová
b/ Text „Smlouvy o nájmu bytu v Domě s podporovanými byty v obci Kravsko“.
c/ Zásady pro přidělování bytů v DPB v obci Kravsko.
d/ Výzvu k podání žádosti k ubytování v DPB v obci Kravsko.
Hlasování č. 4:      Pro:     5          Proti:       0                Zdržel se:   0

Usnesení 1/5 -2018:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/ Těžbu cca 30 m3 dřeva v lokalitě na Mastníku formou  samovýroby – nastojato.
b/ Text: „Smlouva o prodeji dřeva v drobném formou samovýroby – nastojato“.
c/  Cenu jednoho plnometru vytěženého dřeva ve výši 400,00 Kč.
d/  Pověřit k provozním jednáním za Obec Kravsko pana Aleše Hutaře.
e/  Text „VÝZVY“ k podání žádosti o těžbu.
Hlasování č. 5:        Pro:   5             Proti :    0            Zdržel se:     0  

Usnesení 1/6 - 2018:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
předběžný počet pracovníků na VPP – 4; období  duben – listopad 2018.
Hlasování č. 6:      Pro:      5         Proti:      0                 Zdržel se:   0Zapsal: Pan Daniel Fabián     , v.r.
Ověřili:

Pan Jaromír Kuřítka    , v.r.
Pan Pavel Hofstetter  ,  v.r.V Kravsku 15.02.2018.
Mgr. František Moučka, starosta , v.r.- 3 -