+420 515 255 131

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Kravsko dne 13.06.2018

18. 06. 2018 | admin
Bod č. 1: Organizační záležitosti.
Starosta zahájil zasedání v 18:oo hod. Přítomno 5 členů ZO, 2 omluveni – ZO je usnášení schopné.
a/ zapisovatelem zasedání určen pan Daniel Fabián
b/ za ověřovatele zápisu navrženi pan Jaromír Kuřítka a ing. Pavel Vávra
c/ byly navrženy změny programu zasedání :
Doplnit:
Bod č.21 –Změna č.1  ÚP Kravsko.
Bod č.22-  Zaměstnání na dohody o provedení práce.
Bod č. 23 -  ing. Kyněra – Žádost o změnu ÚP Kravsko
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 4/1 - 2018“   

Bod č.2: Rozpočtové opatření č. 2/2018 a 3/2018.
a/Rozpočtové opatření č.2/2018 řeší finanční operace na straně příjmů a výdajů v celkové částce  12 000,00 Kč.
Příjmy: Těžba dřeva  12 000,00 Kč Kč;
Výdaje:Komunální služby  2 500,00 Kč ( korby, igelit. pytle)   ; lokalita Bv4  12 500,00 Kč; ostatní finanční operace  - 3 000,00 Kč
b/Rozpočtové opatření č.3/2018 řeší finanční operace na straně příjmů a výdajů v celkové částce  400,00 Kč.
Příjmy: Odvod za odnětí z půdního fondu  400,00 Kč.
Výdaje: silnice – údržba  400,00 Kč
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 4/2 - 2018“                                                           ( Příloha č. 2/4-2018)

Bod č. 3: .    Návrh závěrečného účtu, účetní závěrka, výsledek hospodaření Obce Kravsko za rok 2017; Rozbor hospodaření ZŠ a MŠ.
Předloženy k projednání následující   dokumenty:
- Návrh Závěrečného účtu Obce Kravsko za r. 2017
- Účetní závěrka Obce Kravsko za rok 2017 a Hospodářský výsledek Obce Kravsko
za rok 2017.
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 obce Kravsko, okres Znojmo.
- Účetní závěrka „ZŠ a MŠ, Kravsko, příspěvkové organizace“  za r. 2017.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 4/3 - 2018“                                                           ( Příloha č. 3/4-2018

Bod č. 4:   Plnění rozpočtu k 30.04.2018.
Příjmy celkem:                                           7 661 775,73  Kč  ………..     68,00 %
Výdaje:                                                       4 202 484,79 Kč  ….  … …... 24,14 %
Stav na účtech:     KB                                 6 519 495,10 Kč
KB – spořící                   3 997 305,42 Kč
ČNB                                    53 796,68 Kč
Celkem:                                                  10  570 597,20 Kč
Úvěrový účet:                                            5 018 172,00 Kč
SFŽP ČR- VAK:                                       1 850 999,60 Kč
Půjčka VAK:                                                952 000,00 Kč
Celkem:                                                     7 821 171,60 Kč
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 4/4 - 2018“                                                           ( Příloha č. 4/4-2018
- 1 -
Bod č.5:     Zadávací řízení – projekt - mosty, komunikace.
Výběrová komise provedla dne  30.05.2018 výběr firmy k dodávce služby Vypracování projektové dokumentace na opravu mostů: (1) Most 594261 – M – 01, (2) Most 594262 – M  - 02, (3) Propustku
na účelové komunikaci v obci Kravsko.  Vzhledem k tomu, že byla doručena pouze jedna nabídka ve výši 462 583,00 Kč ( s DPH), doporučuje komise výběrové řízení zrušit.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 4/5 - 2018“                                                           ( Příloha č. 5/4-2018

Bod č. 6.    Záležitosti ZŠ a MŠ Kravsko.
Ředitelka ZŠ a MŠ, Kravsko, příspěvkové organizace podala dne 9.05.2018 , pod č.j. 150/185, Žádost o povolení výjimky z počtu dětí“ ve třídě „Berušek“ – MŠ, a to na 28 dětí. Doporučeno ke schválení.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 4/6 - 2018“                                                           ( Příloha č. 6/4-2018)

Bod č.7: .    Stížnost občanů na rušení nočního klidu
Dne 15.05.2018 byla na OÚ Kravsko doručena „Stížnost“ , která je podepsána 17 občany obce.
Stížnost se týká rušení nočního klidu při pořádání akcí na „sušce“.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 4/7 - 2018“                                                           ( Příloha č. 7/4-2018)

Bod č. 8:  Prodej a pronájem pozemků
a/ Dne 16.04.2018 byla podána na OÚ Kravsko „Žádost o odprodej pozemku p.č. 581/6 (64 m2)
u č. popisného 109. Záměr prodeje zveřejněn na ÚD a internetových stránkách obce od 30.04. do 31.05.2018 – bez připomínek. Doporučeno schválit!
b/ Dne 21.03.2018 byla podána na OÚ žádost o pronájem části pozemku p.č. 246/1 o rozloze          60 m2. Záměr pronájmu zveřejněn na ÚD a internetových stránkách obce od 30.04. do 31.05.2018 – bez připomínek. Doporučeno schválit. Nájemní cena 0,1639Kč/m2/rok .
c/ Dne 30.05.2018 byla podána na OÚ Kravsko žádost o odkup části obecního pozemku p.č. 581/7 v k.ú. Kravsko. Pozemek leží pod obytným stavením Kravsko č.p. 8. Doporučeno schválit záměr prodeje pozemku.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 4/8 - 2018“                                                           ( Příloha č. 8/4-2018)

Bod č.9:  Pasport MK, „Vyhláška“
a/ Firma Urbánia zpracovala pro Obec Kravsko „Pasport dopravního značení a místních komunikací v obci Kravsko“.
b/ Na základě uvedeného „Pasportu“ Obecní úřad Kravsko, jako příslušný  silniční správní uřad podle ustanovení § 40, odst. 5, pís. a) zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl podle § 3, odst. I) a2) zákona č. 13/1997 Sb., a podle § 67 zákonač.500/2004 Sb., Správní řád a na základě žádosti Obce Kravsko, Kravsko 12, podané dne 28.05.2018 o zařazení pozemních komunikací v rámci katastrálního území Kravsko na základě jejich určení, dopravního významu a stavebně technického vybavení „Veřejnou vyhláškou“, která byla vyvěšena na ÚD a internetových stránkách obce od 28.05.2018 do 13.06.2018. K vyhlášce nebyly podány připomínky.
Oba uvedené materiály doporučeny ke schválení.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 4/9 - 2018“    ( Příloha č. 9/4 - 2018)- 2 -
Bod č.10:  Organizační řád Obecního úřadu Kravsko
V rámci GDPR je nutno přijmout nový „Organizační řád Obecního úřadu Kravsko“.
Doporučeno ke schválení.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 4/10 - 2018“                                                           ( Příloha č. 10/4-2018)

Bod č.11:  Smlouva o výkonu funkce pověřence GDPR
Nařízení  EU 216/679, které je účinné od 25.5.2018,  ukládá obci stanovení pověřence GDPR.
Z těchto důvodů byla podepsána „Smlouva o výkonu funkce pověřence GDPR „ s firmou pcserv.cz s.r.o., jednatel František Křivánek, Vranovská Ves 63, IČ: 05786657. Doporučeno ke schválení.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 4/11 - 2018“                                                           ( Příloha č. 11/4-2018)

Bod č.12: Směrnice pro práci s osobními údaji.
Nařízení  EU 216/679 ( GDPR), které je účinné od 25.5.2018, ukládá obci vypracovat „Směrnice pro práci s osobními údaji“. Doporučeno ke schválení.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 4/12 - 2018“                                                           ( Příloha č. 12/4-2018)

Bod č.13.:  Provozní řád výpočetní techniky.
Nařízení  EU 216/679 ( GDPR), které je účinné od 25.5.2018, ukládá obci vypracovat „Provozní řád výpočetní techniky“. Doporučeno ke schválení.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 4/13 - 2018“                                                           ( Příloha č. 13/4-2018)

Bod č. 14: Spisový a skartační řád OÚ Kravsko
Nařízení  EU 216/679 ( GDPR), které je účinné od 25.5.2018, ukládá obci vypracovat „Spisový        a skartační řád Obecního úřadu Kravsko“.  Doporučeno schválit .
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 4/14 - 2018“                                                           ( Příloha č. 14/4-2018)

Bod č.15:  Pracovní řád
V souladu s Nařízením  EU 216/679 ( GDPR), které je účinné od 25.5.2018, bylo nutno vypracovat nový „ Pracovní řád“ Obecního úřadu Kravsko“.  Doporučeno schválit.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 4/15 - 2018“                                                           ( Příloha č. 15/4-2018)

Bod č.16.  Stanovení počtu zastupitelů.
Ve dnech 5.-6. října 2018 proběhnou volby do ZO. Je zapotřebí schválit počet členů ZO pro volební období 2018 – 2022. Doporučeno schválit  počet 7 zastupitelů.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 4/16 - 2018“                                                           ( Příloha č. 16/4-2018)

Bod č. 17: Projekt – III/40826, III/40832 Kravsko průtah
V současné době se připravuje výběrové řízení na stavbu III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2. Za tímto účelem je nutné projednat a schválit následující dokumenty:
1)  Smlouva uzavřená dle ust. § 1746 odst.2 Občanského zákoníku pro stavbu „III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2“ mezi:.Obcí Kravsko, Kravsko č. p. 12, 671 51 Kravsko,  IČO: 00292982, zastoupena Mgr. Františkem Moučkou, starostou obce;
Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje Žerotínovo

- 3 -
náměstí 449/3, 602 00 Brno, IČO: 70932581, zastoupenou Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem, ve věcech technických je oprávněn jednat Jaroslav Charvát, vedoucí IÚ oblasti Západ na straně druhé;
VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO, Kotkova 20, 669 02 Znojmo   IČO: 45671745.
Předmětem této smlouvy je stanovení postupu při výběru zhotovitele stavebních prací a realizace stavby– rekonstrukce silnice „III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2“.
2) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce „III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most“, která obsahuje přílohy:
Příloha č. 1    -    Krycí list nabídky
Příloha č. 2    -    Čestné prohlášení ke splnění základní způsobilosti
Příloha č. 3    -           Návrh textu smlouvy o dílo
Příloha č. 4    -    Soupis prací
Příloha č. 5    -    Projektová dokumentace
Příloha č. 6    -    Akty státní správy
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 4/17 - 2018“                                                           ( Příloha č. 17/4-2018)

Bod č.18: Finanční příspěvek na zajištění oslav 50. výročí ZŠ
9. června 2018 proběhly oslavy 50. výročí otevření nové ZŠ v Kravsku. Navrhuji schválit posílení rozpočtu školy o částku 15 000,00 Kč.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 4/18 - 2018“                                                           ( Příloha č. 18/4-2018)

Bod č.19: .  KD – výběrové řízení.
Návrh:
Záměru pronájmu KD Kravsko formou KONKURZU. Jde o pronájem restaurace, sálu KD, dvou ubytovacích místností a části sklepních prostor pod KD, vše o výměře 473,4 m2 za cenu                  70 Kč/m2/rok .
Termín k podání nabídek – 29.06.2018 – 12:00 hod.
Složení výběrové komise -  všichni členové ZO.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 4/19 - 2018“                                                           ( Příloha č. 19/4-2018)

Bod č.20:    Řád veřejného pohřebiště obce Kravsko.
Od 1.9.2017 platí novela zákona o pohřebnictví. Z tohoto důvodu bylo nutné přepracovat „Řád veřejného pohřebiště obce Kravsko. Návrh „Řádu VP obce Kravsko“ byl projednán KÚ JMK, odborem ŽP. Bylo zjištěno, že provedené změny jsou v souladu s §19 zákona o pohřebnictví, proto KÚ JMK vyslovil s danou změnou souhlas. Doporučeno ke schválení. Dále doporučeno schválit zrušení platnosti OZV č.1/2002, kterou byl vydán „Řád veřejného pohřebiště Kravsko“ s nabytím právní moci dne 01.07.2002.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 4/20 - 2018“                                                           ( Příloha č. 20/4-2018)

Bod č. 21:  Změna č.1  ÚP Kravsko.
V pondělí 16.07.2018 v 16.00 hod se uskuteční veřejné projednání Změny č.1 ÚP Kravsko doplněné odborným výkladem projektanta. Oznámení bude provedeno Veřejnou vyhláškou na ÚD  a int. stránkách obce. V návrhu změny ÚP je reagováno na připomínky dotčených orgánů:
Odbor životního prostředí KrÚ JMK – ochrana ZPF
- zastavitelná plocha smíšená obytná So-2 (dílčí změna 1.1) byla zredukována cca 1/3 a byla vymezena podél kolem procházející komunikace
- 4 -
Požadavek obce
- v dokumentaci byla vymezena plocha přestavby občanského vybavení komerční Ok1, kterou je navržena změna využití stabilizované plochy smíšené výrobní SV severně od obce, na plochu občanského vybavení komerční Ok. Do textové části byly doplněny podmínky využití uvedeného typu plochy. Důvodem vymezení plochy je záměr konkrétního investora využít dlouhá léta opuštěný areál bývalé keramické továrny.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 4/21 - 2018“                                                           ( Příloha č. 21/4-2018)

Bod č. 22:  Dozor na sportovišti.
V letošním roce jsme obdrželi pouze 1 pracovníka na VPP, který je plně vytížen pracemi na úklidu obce. Je nutné zajistit provoz sportoviště – dozor na sportovišti a další práce ( oprava a nátěry plotu   u budovy č. 200, oprava fasády – kaple, KD aj.). Proto starosta doporučil:
a/ přijmout do prac. poměru na dohodu o provedení práce – správce sportoviště
b/ dle potřeby přijmout do prac. poměru na dohodu o provedení práce vždy 1 prac. ( oprava a nátěr fasády – KD, kaple; oprava a nátěr plotu u budovy 200)
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 4/22 - 2018“                                                           ( Příloha č. 22/4-2018)

Bod č. 23:  ing. Kyněra – Žádost o změnu ÚP Kravsko
Dne 7.6.2018 byl podán na OÚ Kravsko „Návrh na pořízení změny Územního plánu obce Kravsko“. V návrhu se žádá o:
1. Rozšíření výstavby RD v lokalitě Polanka ze stávajících 10 ha na 14,1 ha.
2. Zařazení pozemku p.č. 99/3 ( 9 350 m2) pro výstavbu penzionu.
3. Zařazení pozemku p.č. 573/2 ( 2,8 ha) – Anglická louka – na výstavbu zařízení pro seniory.
Všechny tyto požadavky byly žadateli již jednou zamítnuty ( při tvorbě nového ÚP Kravsko). Vzhledem k tomu, že není dosud ukončen proces Změny č.1 ÚP Kravsko a že končí volební období současného zastupitelstva obce, doporučil starosta dát žadateli na vědomí, že současné ZO nebude do ukončení volebního období přistupovat k vyhlášení další změny ÚP Kravsko.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 4/23 - 2018“                                                           ( Příloha č. 23/4-2018)

Bod č. 24:   Různé – závěr.
Informace:
Situace v lokalitě Bv – 4 :
Majitelé pozemků p.č. 91/2, 91/3 a 91/1 jsou ochotni odprodat pozemky za cenu 250 Kč/m2.
Majitelé pozemku p.č.91/4  prozatím odprodej i výměnu odmítají.
Majitel pozemku p.č. 90/1 se doposud nevyjádřil
Poplatky za plasty:
Vzhledem k tomu, že není zájem o odkup plastů, bude se od obcí vybírat poplatek 800,00 Kč/tuna.
Na internetových stránkách obce a na ÚD byl zveřejněn k prostudování
a/ Závěrečný účet DSO kanalizace SZ větev za rok 2017.
b/ Závěrečný účet Zájmového sdružení obcí VAK Znojemsko za rok 2017.
Připomínky – diskuze.:

Připomínky – diskuze.:

Paní Libuše Dubovská
- Nebyly vyvezeny kontejnery – sklo
- Připomíná, že přes mosty „Na Diviši“ se dříve nejezdilo, byla tam závora.
- Připomíná nevhodnost umístění dopravní značky u výjezdu na „státní“ silnici – brání ve výhledu
- 5 -
Pan Novák – upozorňuje na špatně zhotovený chodník u č.pop. 121   , porušená vodovodní šachta

Starosta: Připomínky budou prošetřeny a bude na ně odpovězeno na ZO v září 2018.


VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE KRAVSKO DNE 13.06.2018.

Usnesení č. 4/1-2018
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/  za ověřovatele zápisu ing. Pavla Vávru a  pana Jaromíra Kuřítku
b/  následující program zasedání:
1.    Organizační záležitosti.
2.    Rozpočtové opatření č. 2/2018 a  č.3/2018.
3.    Návrh závěrečného účtu, účetní závěrka, výsledek hospodaření Obce Kravsko za rok
2017; Rozbor hospodaření ZŠ a MŠ.
4.    Plnění rozpočtu k 31.05.2018.
5.    Zadávací řízení – mosty, komunikace.
6.    Záležitosti ZŠ a MŠ Kravsko.
7.    Stížnost občanů na rušení nočního klidu
8.    Prodej a pronájem pozemků
9.  . Pasport MK, „Vyhláška“
10.  Organizační řád Obecního úřadu Kravsko
11.  Smlouva o výkonu funkce pověřence GDPR
12.  Směrnice pro práci s osobními údaji.
13.  Provozní řád výpočetní techniky.
14.  Spisový a skartační řád OÚ Kravsko.
15.  Pracovní řád
16.  Stanovení počtu zastupitelů.
17.  Projekt – III/40826, III/40832 Kravsko průtah
18.  Finanční příspěvek na zajištění oslav 50. výročí ZŠ
19.  KD – výběrové řízení
20.  Řád veřejného pohřebiště obce Kravsko.
21.  Změna č.1  ÚP Kravsko.
22.  Zaměstnání na dohody o provedení práce.
23.  ing. Kyněra – Žádost o změnu ÚP Kravsko
24.  Různé – závěr..
Hlasování č. 1:      Pro:      5         Proti:          0             Zdržel se:     0

Usnesení č. 4/2-2018
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
Rozpočtové opatření č. 2/2018 a č. 3/2018.
.Hlasování č. 2:      Pro:        5       Proti:             0          Zdržel se:    0

Usnesení č. 4/3-2018
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/ „Závěrečný účet obce Kravsko za rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření Obce Kravsko za r. 2017, a to bez výhrad.
b/ „Účetní závěrku Obce Kravsko za rok 2017“a „Hospodářský výsledek Obce Kravsko za rok
2017“ve výši   3 224 433,42 Kč – bez výhrad
- 6 -
c/ Účetní závěrku „ZŠ a MŠ, Kravsko, příspěvkové organizace“  za r. 2017.
Hlasování č.3 :  Pro :    5           Proti :    0        Zdržel se :      0

Usnesení č.4/4 - 2018:
Zastupitelstvo obce  BERE NA VĚDOMÍ
plnění rozpočtu obce k 31.05. 2018.
Hlasování č. 4:      Pro:       5       Proti:          0             Zdržel se:    0

Usnesení č.4/5 - 2018:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
zrušení zadávacího řízení na „Vypracování projektové dokumentace na opravu mostů ( Most  M– 01,     M  - 02,  Propustku a přilehlé účelové komunikace“.
Hlasování č. 5:      Pro:       5        Proti:          0             Zdržel se:    0

Usnesení č. 4/6 – 2018:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
v souladu s ustanovením § 23 odst.3 , § 177 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.a vyhláškou
č. 14/2005 Sb. navýšení počtu žáků ve třídě Berušek na 28 žáků.
Hlasování č. 6:          Pro:       5        Proti:         0              Zdržel se:     0

Usnesení č. 4/7-2018:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
udělit „Napomenutí“ majitelům zařízení – stodola, suška – na parcelním čísle 174/1 v katastrálním území Kravsko za rušení nočního klidu a porušování OZV obce Kravsko č. 2/2017.
Hlasování č. 7:      Pro:       5        Proti:       0                Zdržel se:    0

Usnesení č. 4/8-2018:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/  Prodej pozemku p.č. 581/6 v katastrálním území Kravsko o výměře 64 m2 za odhadní cenu 8 309,00 Kč.
b/  Pronájem části pozemku p.č. 246/1 ( 60 m2) za cenu  0,1639 Kč/m2/rok
c/  Záměr prodeje části pozemku p.č. 581/7 .
Hlasování č. 8:      Pro:    5          Proti:          0             Zdržel se:     0

Usnesení č. 4/9-2018:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/ Pasport dopravního značení a místních komunikací v obci Kravsko“.( Firma Urbania- jih,s.r.o.,Přímětická 3659/70, 669 02 Znojmo; 02/2018.)
b/ „Veřejnou vyhlášku – rozhodnutí“( Obecní úřad Kravsko, jako příslušný  silniční správní uřad podle ustanovení § 40, odst. 5, pís. a) zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl podle § 3, odst. I) a2) zákona č. 13/1997 Sb., a podle § 67 zákonač.500/2004 Sb., Správní řád) o zařazení pozemních komunikací v rámci katastrálního území Kravsko, na základě jejich určení, dopravního významu a stavebně technického vybavení.
Hlasování č. 9:      Pro:    5          Proti:       0                Zdržel se:     0

Usnesení č. 4/10 - 2018:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
„Organizační řád Obecního úřadu Kravsko“.
Hlasování č. 10:      Pro:       5        Proti:         0              Zdržel se:       0

- 7 -
Usnesení č. 4/11-2018:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
„Smlouvu o výkonu funkce pověřence GDPR“.
Smluvní strany: Obec Kravsko, Kravsko 12, 671 51 Kravsko, IČ: 00 29 29 82
a  pcserv.cz s.r.o., jednatel František Křivánek, Vranovská Ves 63, IČ: 05786657.
Hlasování č. 11:      Pro:     5          Proti:        0               Zdržel se:       0

Usnesení č. 4/12-2018:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
„Směrnice Obecního úřadu Kravsko pro práci s osobními údaji“.
Hlasování č. 12:      Pro:     5          Proti:         0              Zdržel se:    0

Usnesení č.3/13 - 2018:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
„Provozní řád výpočetní techniky“
Hlasování č. 13:      Pro:      5         Proti:          0             Zdržel se:    0

Usnesení č.4/14 - 2018:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE:
„Spisový a skartační řád Obecního úřadu Kravsko“.
Hlasování č. 14:      Pro:     5          Proti:         0              Zdržel se:    0

Usnesení č. 4/15 - 2018:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
„ Pracovní řád Obecního úřadu Kravsko“.  Účinnost od 14.06.2018.
Hlasování č. 15:      Pro:      5         Proti:         0              Zdržel se:    0

Usnesení č. 4/16 - 2018:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
dle § 68,odst. 1, zák. 128/2000 Sb, zák. o obcích, ve znění pozdějších předpisů počet členů do Zastupitelstva obce  Kravsko  pro volební období 2018 – 2022  na 7 členů.
Hlasování č. 16:      Pro:       5        Proti:        0               Zdržel se:     0

Usnesení č. 4/17 - 2018:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
následující dokumenty:
a/ Smlouva uzavřená dle ust. § 1746 odst.2 Občanského zákoníku pro stavbu „III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2“.
Předmět smlouvy:
Stanovení postupu při výběru zhotovitele stavebních prací a realizaci stavby– rekonstrukce silnice „III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2“.
Smluvní strany:
Obec Kravsko, Kravsko č. p. 12, 671 51 Kravsko,  IČO: 00292982;
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, IČO: 70932581;
VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO, Kotkova 20, 669 02 Znojmo   IČO: 45671745.
b/ „Zadávací dokumentace k veřejné zakázce „III/40826, III/40832  Kravsko  průtah a most“,
( text zadávací dokumentace, návrhy textů „Smluv o dílo“ ; obec – zhotovitel; SÚS JMK – zhotovitel; návrhy: Krycího listu nabídky, Soupisu prací, Čestného prohlášení a Aktů státní správy)

- 8 -


c/ Za člena výběrové komise  Mgr. Františka Moučku – starostu obce; náhradníka  pana Daniela Fabiána, místostarostu obce.
d/ Pověření starosty obce  k podpisu „Smlouvy“ z čl. a/.
Hlasování č. 17:      Pro:     5          Proti:        0               Zdržel se:      0

Usnesení č. 4/18 – 2018:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE:
posílení rozpočtu ZŠ a MŠ, Kravsko, příspěvkové organizace o částku 15 000,00 Kč. na zajištění oslav 50. výročí založení nové ZŠ v Kravsku.
Hlasování č. 18:      Pro:      5         Proti:        0               Zdržel se:     0

Usnesení č. 4/19 - 2018:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/ Záměr pronájmu KD
b/ Text „Konkurzu na pronájem KD Kravsko“
c/ Nájemné KD ve výši 70 Kč/m2/rok.
d/ Výběrovou komisi – všichni členové ZO.
Hlasování č. 19:      Pro:      5         Proti:      0                 Zdržel se:    0

Usnesení č. 4/20 - 2018:
Zastupitelstvo obce
a/ RUŠÍ PLATNOST
Obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 , kterou se vydává „Řád veřejného pohřebiště“- nabytí právní moci dne 01.07.2002- a to v plném rozsahu.
b/ SCHVALUJE
„Řád veřejného pohřebiště obce Kravsko“  s účinností od 01.07.2018.
Hlasování č. 20:      Pro:      5         Proti:       0                Zdržel se:     0

Usnesení č. 4/21 - 2018:
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ
zprávu o veřejné projednání Změny č.1 ÚP Kravsko.
Hlasování č. 21:      Pro:      5         Proti:         0              Zdržel se:    0

Usnesení č. 4/22 - 2018:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/ Přijmout do pracovního poměru na dohodu o provedení práce – správce sportoviště .
b/ Dle potřeby přijmout do pracovního poměru na dohodu o provedení práce vždy 1 pracovníka
( oprava a nátěr fasády – KD, kaple; oprava a nátěr plotu u budovy č.pop.200).
Hlasování č. 22:      Pro:        5       Proti:         0              Zdržel se:     0

Usnesení č. 4/23 - 2018:
Zastupitelstvo obce UKLÁDÁ
starostovi obce vyrozumět žadatele, že nebude do ukončení volebního období zadávat další změnu ÚP Kravsko.
Hlasování č. 23:      Pro:        5       Proti:         0              Zdržel se:     0- 9 -
Usnesení č. 9/24 - 2018:
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ
a/ Informaci starosty k lokalitě Bv-4 a k situaci ve sběru plastů.
b/ Návrh Závěrečného účtu DSO kanalizace SZ větev za rok 2017.
c/ Návrh Závěrečného účtu Zájmového sdružení obcí VAK Znojemsko za rok 2017.
Hlasování č. 24:      Pro:       5        Proti:        0               Zdržel se:    0Zapsal:  pan Daniel Fabián , v.r.

Ověřili:

Ing. Pavel Vávra, v.r.

pan Jaromír Kuřítka , v.r.
V Kravsku 15.06.2018.                                          Mgr. František Moučka, starosta obce, v.r.Zápis byl upraven v souladu s GDPR.   F. Moučka, v.r.