+420 515 255 131

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Kravsko dne 07.03.2018

16. 03. 2018 | admin
Bod č. 1: Organizační záležitosti.
Starosta zahájil zasedání v 18:oo hod. Přítomno 6 členů ZO, 1 omluven – ZO je usnášení schopné.
a/ zapisovatelem zasedání určen pan Daniel Fabián
b/ za ověřovatele zápisu navrženi pan Jaromír Kuřítka a ing. Pavel Vávra
c/ byly navrženy změny programu zasedání : 
Doplnit:
Bod č.14:   Manželé Kadeřábkovi, žádost o souhlas s výmazem předkupního práva
Bod č.15:   Žádost o nájem bytu v DPB v obci Kravsko.
Bod č.16:   . Žádost o změnu ÚP Kravsko – ITVV spol. s.r.o.
Bod č.17:   SÚS JMK – žádost o stanovisko k bezúplatnému převodu komunikace.
Bod č.18:   TextilEko a.s. – souhlas s umístěním kontejneru.
Bod č.19:   Těžba dřeva na Mastníku.
Bod č.20:   Rybník- „Žádost“
Bod č.21:   KD –odstoupení od smlouvy.
Bod č.22:   Dodatek č.1 smlouvy o dílo – Změna č.1 ÚP Kravsko.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 2/1 - 2018“                                                           ( Příloha č. 1/2-2018)

Bod č. 2: Projednání rozpočtového opatření č. 10/2017.
Důvodová zpráva:
a/Rozpočtové opatření řeší finanční operace na straně příjmů a výdajů v celkové částce
659 700,00  Kč. Příjmy: VPP  55 600,00 Kč; daňové příjmy 584 100,00 Kč; ostatní příjmy - komunální odpad -500,00,00  ; správní poplatky   1 200,00 Kč; daň z hazardních her  100,00 Kč;daň z nemovitosti  19 200,00 Kč.
Výdaje:Ostatní záležitosti pozemních komunikací    208 500,00 Kč; komunální služby
-3 200,00 Kč; ; nespecifikované rezervy  683 700,00 Kč ; činnosti knihovnické  1 400,00 Kč;
činnost místní správy  26 200,00 Kč; veřejná zeleň  - 13 000,00 Kč; ostatní zál. kultury 2 700,00 Kč; veřejné osvětlení – 125 100,00 Kč; sběr a svoz ostatních odpadů  - 87 100,00Kč; TDO 600,00 Kč; VPP – 35000,00 Kč.
b/ V roce 2017 bylo ZO schváleno celkem 10 rozpočtových opatření ve výši : příjmy – výdaje  2 709 700,00 Kč.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 2/2 - 2018“                                                           ( Příloha č. 2/2-2018)

BOD č.3: Vyhodnocení plnění rozpočtu obce za r. 2017.
Daňové příjmy:                                          8 820 673,84 Kč
Nedaňové příjmy:                                         547 683,02 Kč
Kapitálové příjmy:                                          65 796,00 Kč
Přijaté transfery:                                         1 960 586,80 Kč
Příjmy celkem:                                        11 394 739,66 Kč
Běžné výdaje:                                             7 858 359,80 Kč
Kapitálové výdaje:                                      3 621 804,06 Kč
Výdaje celkem:                                        11 480 163,40 Kč
Rezerva na účtech Obce Kravsko k 31.12.2017 ……….  6 985 126,94 Kč
Schváleno celkem 10 rozpočtových opatření, kde:
V příjmech schválený rozpočet 9 383 500,00 Kč   upravený   10 768 300,00 Kč.
Ve výdajích schválený rozpočet  15 678 700,00 Kč   upravený    20 727 500,00 Kč.
Schodek rozpočtu:  - 85 423,74 kryt z finanční rezervy .
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 2/3 - 2018“                                                           ( Příloha č. 3/2-2018)

Bod č.4: Inventarizace majetku obce  za r. 2017

K 31.12.2017 proběhla inventarizace majetku obce. Nebyly zjištěny žádné odchylky
a nedostatky.
Struktura majetku obce k 31.12.2017:
Stavby:                                                        74 473 889,53 Kč
Samostatné movité věci                                     99 276,00 Kč
Drobný dlouhodobý majetek                        1 150 008,00 Kč
Pozemky                                                        3 724 085,99 Kč
Nedokončený dlouhodobý majetek               1 743 341,01 Kč
Hotovost na účtech finančních ústavů           6 985 126,94 Kč
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 2/4 - 2018“                                                           ( Příloha č. 4/2-2018)

Bod č. 5: Schválení „Rozpočtu Obce Kravsko na r. 2018“
Rozpočet je navrhován jako vyrovnaný..
Příjmy: 17 898 700,00  Kč; výdaje: 17 898 700,00 Kč.  Zastupitelé obce Kravsko obdrželi návrh rozpočtu k prostudování písemně.
Návrh rozpočtu byl v řádném termínu zveřejněn na úřední desce, jak v listinné podobě, tak v elektronické na internetových stránkách obce. Vyvěšen dne: 12.02.2018; sňat: 07.03.2018
Dle návrhu rozpočtu jsou příjmy celkem :      17 898 700,00   Kč
výdaje celkem :        17 898 700,00  Kč
Před projednáváním předložil starosta obce návrh na změnu na straně příjmů a výdajů:
Příjmy :
položka 4116 – navýšení příjmů proti návrhu rozpočtu o 353 400,00 Kč  - školství – dotace z operačního programu „Výzkum, vývoj a vzdělávání“
– dojde k navýšení celkových příjmů na 18 252 100,00 Kč.
Výdaje:
§ 3113- školství  - navýšit o 40 000,00 Kč  na zajištění zavedení GDPR a o částku 353 400,00 Kč – financování OP „Výzkum, věda, vzdělávání“- celková částka  1 953 400,00 Kč.
§ 3632 – pohřebnictví – navýšit o 17 000,00 Kč na částku 30 000,00 Kč – zajištění hydrogeologického výzkumu
§ 6399 – ostatní finanční operace, kde se částka snižuje  o 57 000,00 Kč ( 40000,00 + 17 000,00)         na 2 159 300,00 Kč.
Navýšení  výdajů celkem o 353 400,00 Kč na částku 18 252 100,00 Kč.
Vzhledem k tomu, že nebyly podány další návrhy na změny návrhu rozpočtu pro rok 2018, starosta doporučil přijetí rozpočtu.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 2/5 - 2018“                                                           ( Příloha č. 5/2-2018)

Bod č.6: Zakázky malého rozsahu.
1. Ing. Pokorný – projekt kanalizace .
V areálu ZŠ Kravsko je zapotřebí provést rekonstrukci splaškové kanalizace k pavilonu      U2-1,U2-2 a T1..Je nutné nechat zpracovat projektovou dokumentaci. V souladu s „Interním předpisem obce Kravsko pro zadávání zakázek malého rozsahu, čl.1“ doporučuji oslovit firmu AQUA  PROJEKT CZ s.r.o,    U domoviny 5, 669 02 Znojmo, ing. Petr Pokorný k podání cenové nabídky na vypracování projektové dokumentace  rekonstrukce splaškové kanalizace v areálu ZŠ a MŠ  Kravsko.
2. GEOLOGZN – Pavel Tripal – geologický průzkum hřbitova.
K vypracování vyhlášky „Hřbitovní řád“ v souladu s novým zákonem o pohřebnictví je
zapotřebí provést hydrogeologický průzkum pro stanovení tlecí doby  veřejného pohřebiště. V souladu s „Interním předpisem obce Kravsko pro zadávání zakázek malého rozsahu, čl.1“ byla oslovena firma GEOLOGZN, Rudoleckého 3, 669 02 Znojmo k podání cenové nabídky.
Firma nabízí provedení průzkumu za 16 990,00 Kč. Nabídka se pohybuje v relaci  cen v místě obvyklých.Doporučuji zadat zakázku firmě GEOLOGZN, Rudoleckého 3, 669 02 Znojmo.
3. Jiří Drozd, Kravsko – výměna kotle v KD Želetice
V souladu s „Interním předpisem obce Kravsko pro zadávání zakázek malého rozsahu, čl.1“ byla oslovena firma Vodoinstalatérství, topenářství ,Jiří Drozd, Kravsko 172, 671 51 Kravsko k podání cenové nabídky na stavbu „ Výměna kotle ústředního topení v KD Kravsko“.
Firma nabízí provedení prací za 36 000,00 Kč bez DPH.. Nabídka se pohybuje v relaci  cen v místě obvyklých, proto doporučuji zadat zakázku firmě Vodoinstalatérství, topenářství, Jiří Drozd, Kravsko 172.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 2/6 - 2018“                                                           ( Příloha č. 6/2-2018)

Bod č.7:  Plány výborů na r. 2018
Žádám předsedu výboru pro kulturu pana Šimona Meluše, předsedu výboru pro sport             a tělovýchovu pana Pavla Hofstettera, předsedu finančního výboru ing. Pavla Vávru                a předsedu kontrolního výboru pana Jaromíra Kuřítku, aby přednesli návrhy plánů výborů na r. 2018. Předseda výboru pro školství a vzdělávání pan Aleš Hutař, který je pro nemoc omluven  poslal k projednání Plán práce výboru.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 2/7 - 2018“                                                           ( Příloha č. 7/2-2018)

Bod č.8:  Vyhodnocení likvidace komunálního odpadu v r. 2017.

V naší obci se v roce 2017 vyprodukovalo celkem 194,57 t odpadu, celkové náklady činily 505 695,94 Kč. Po odečtení příjmů ( 340057 Kč)  165 638,94 Kč.

Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 2/8 - 2018“                                                           ( Příloha č. 8/2-2018)

Bod č. 9.:  Plán zasedání ZO Kravsko v r. 2018.
Starosta seznámil přítomné s plánem činnosti ZO v r. 2018.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 2/9 - 2018“                                                           ( Příloha č. 9/2-2018)

Bod č.10: Žádost o koupi pozemku v lokalitě Bv4
Na OÚ byly doručeny 4 žádosti o prodej pozemku na výstavbu RD v lokalitě Bv4. Vzhledem k tomu, že není dokončeno zpracování studie zástavby této lokality, doporučuji schválit ZO, že bude zaveden pořadník žádostí. Žadatelé budou řazeni dle data  podání žádosti. Evidované budou pouze žádosti řádně podepsané, uvádějící údaje nutné k identifikaci žadatele. Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 2/10 - 2018“                                                           ( Příloha č. 10/2-2018)


BOD č. 11: Zpráva o vyhodnocení dohody o spolupráci při zabezpečování místních zál. VP za r. 2017.

V roce 2017 bylo Policií ČR šetřeno v obci Kravsko 10 trestných činů, 3  přestupky
a 2 dopravní nehody.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 2/11 - 2018“                                                           ( Příloha č. 11/2-2018)

Bod č.12: Záležitosti ZŠ a MŠ, Kravsko, přísp. organizace
Ředitelka ZŠ a MŠ, Kravsko, příspěvkové organizace předkládá ZO k projednání následují materiály:
- Rozbor čerpání rozpočtu k 31.12.2017.
- Rozbor hospodaření za r. 2017.
- Inventarizační zprávu k 31.12.2017.
- Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za r. 2017 – povolení k převodu částky
5 836,65 Kč do rezervního fondu ( Zák. č. 250/2000 Sb. § 30).
- Žádost o souhlas zřizovatele školy/ školní jídelny s přijetím finančního daru v rámci
projektu „Obědy dětem“.
Uvedené materiály obdrželi zastupitelé k projednání.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 2/12 - 2018“                                                           ( Příloha č. 12/2-2018)

 Bod č. 13:  VAK – dodatek č.2.
ZSO VAK Znojemsko  - dodatek č.2  ke „Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku“ ze dne 29.07.2015 – kanalizace, vodovod v lokalitě Rybník. Navýšení ceny o 4 000,00 Kč. 3000,00 Kč – věcné břemeno, 1 000,00 Kč – poplatek za vklad do LV.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 2/13 - 2018“                                                           ( Příloha č. 13/2-2018)

Bod č.14: Manželé Kadeřábkovi, žádost o souhlas s výmazem předkupního práva
Manželé Kadeřábkovi požádali dne 23.02.2018 o sepsání „Smlouvy o zániku předkupního práva“ na pozemek p.č. 178/49 , k.ú. Kravsko. Vzhledem k tomu, že byly splněny podmínky k zániku předkupního práva, doporučuji smlouvu schválit.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 2/14 - 2018“                                                           ( Příloha č. 14/2-2018)

Bod č.15:   Žádost o nájem bytu v DPB v obci Kravsko.
Dne 28.02.2018 podal žádost o ubytování v DPB pan Josef Hevera, Kravsko 131. Žádost projednala dne 5.03.2018 výběrová komise, která doporučuje  uzavření nájemní smlouvy s panem Josefem Heverou na pronájem bytu v DPB v Kravsku. Uzavření nájemní smlouvy doporučuje také MěÚ Znojmo, odbor sociální, oddělení sociální prevence.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 2/15 - 2018“                                                           ( Příloha č. 15/2-2018)

Bod č.16:  . Žádost o změnu ÚP Kravsko – ITVV spol. s.r.o.
Společnost ITVV spol. s.r.o., Hatě 200, 669 02 Chvalovice podala dne 28.02.2018 žádost        o změnu Územního plánu Kravsko. Jde o areál bývalé keramičky. V současné době je v ÚP stanovena tato plocha jako „ plocha smíšená výrobní – SV“. Stanoveno nepřípustné využití: bydlení, rekreace, občanská vybavenost, těžba. Společnost ITVV žádá o změnu na „ Občanskou vybavenost a výrobu“ se záměrem využití : výroba keramiky, pořádání kulturně společenských akcí a ubytování. (Po jednání s ing. Krátkou – MěÚ Znojmo, odbor územního plánování, je možné tuto změnu zařadit ještě do Změny č. 1 ÚP Kravsko v rámci připomínkového řízení. Nutno schválit ZO.). Doporučuji kladné vyřízení žádosti – změnu schválit.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 2/16 - 2018“                                                           ( Příloha č. 16/2-2018)

Bod č.17:     SÚS JMK – žádost o stanovisko k bezúplatnému převodu komunikace
SÚS JMK žádá o stanovisko k možnému bezúplatnému převodu části krajské komunikace lll/4o832 (Přímětice-Mramotice-Kravsko), a to od km 5,310 (od křižovatky na Plenkovice) do km 5,900 (konec silnice - k bývalé Keramice) na Obec Kravsko.
Citace: „Vzhledem k tomu, že tento úsek silnice není dopravně využíván, není průtahem obcí a že je např. využíván i v rámci pořádání chovatelských trhů, je možno o tento úsek, z Vaší strany, projevit zájem. Tímto Vás žádáme o projednání v zastupitelstvu obce Kravsko             a zaslání stanoviska“.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 2/17 - 2018“                                                           ( Příloha č. 17/2-2018)

Bod č.18:   TextilEko a.s. – souhlas s umístěním kontejneru.
Firma „TextilEko, Praha Palackého 715/15 žádá o souhlas s umístěním kontejneru na použité oděvy, boty, hračky.  Doporučuji schválit souhlas k umístění kontejneru.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 2/18 - 2018“                                                           ( Příloha č. 18/2-2018)

Bod č.19:   Těžba dřeva na Mastníku.
V souladu s „Výzvou“, kterou schválilo Zastupitelstvo Obce Kravsko na zasedání
dne 14.02.2018, č.usnesení 1/5 – 2018, podali žádost o těžbu dřeva následující občané:
Michal Šimánek, Kravsko 40, František Vyklický, Kravsko 205, Pavel Dvořák, Kravsko 205.
Všechny tři žádosti splňují podmínky stanovené „Výzvou“. Žádosti posoudila komise ve složení: F. Moučka, D. Fabián, A. Hutař, která doporučuje ZO s uvedenými občany uzavřít  „Smlouvu o prodeji dříví v drobném formou samovýroby – nastojato“.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 2/19 - 2018“                                                           ( Příloha č. 19/2-2018)

Bod č.20:  Rybník - „Žádost“.
Pan Pavel Zahradník, nájemce rybníka, vedoucí dětského rybářského kroužku, podal  na OÚ Kravsko dne 4.03.2018 žádost o dodatečné proplacení příspěvku na činnost rybářského kroužku za r.2017 ve výši 6 000,00 Kč a žádost na podporu rybářského kroužku  ve výši 6 000,00 Kč na r. 2018. Doporučuji kladné vyřízení žádosti.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 2/20 - 2018“                                                           ( Příloha č. 20/2-2018)

21. KD –odstoupení od smlouvy.
Vzhledem k tomu, že nájemce KD Kravsko pan Miroslav Kliment neprovozuje hostinskou činnost tak, jak bylo smluvně ujednáno, navrhl starosta ukončit nájem prostoru sloužícího podnikání – KD Kravsko „Odstoupením od smlouvy“ k 24.03.2018. s nájemcem panem Miroslavem Klimentem.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 2/21 - 2018“                                                           ( Příloha č. 21/2-2018)

Bod č.22:   Dodatek č.1 smlouvy o dílo – Změna č.1 ÚP Kravsko.
V důsledku zařazení žádosti firmy ITVV spol. s.r.o. na změnu ÚP Kravsko dojde k navýšení ceny za projektovou činnost při změně č.1 ÚP Kravsko. Ing.arch. Jaroslav Poláček předložil k projednání návrh „Dodatku č.1 smlouvy o dílo – Změna č.1 ÚP Kravsko“. Doporučuji ke schválení.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 2/22 - 2018“                                                           ( Příloha č. 22/2-2018)

Bod č. 23:   Zpráva starosty za období od 13.12.2017 do 7.03.2018
Starosta přednesl „Zprávu starosty o činnosti za období od 13.12.2017 do 07.03.2018.              ( Zpráva přiložena k zápisu.)
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 2/23 - 2018“                                                           ( Příloha č. 23/2-2018)

Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny další připomínky, starosta jednání ve 20.00 hod. ukončil.

************************************************************************

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRAVSKO DNE 07.03.2018.

Usnesení č. 2/1 - 2018 :
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/  za ověřovatele zápisu pana Jaromíra Kuřítku a ing. Pavla Vávru.
b/  následující program zasedání:
1.    Organizační záležitosti.
2.    Rozpočtové opatření č. 10/2017.
3.    Vyhodnocení plnění rozpočtu Obce za r. 2017.
4.    Inventarizace majetku obce  za r. 2017.
5.    Schválení „Rozpočtu Obce Kravsko na r. 2018“
6.    Zakázky malého rozsahu
7.    Plány výborů na r. 2018
8.    Vyhodnocení likvidace komunálního odpadu v r. 2017.
9.    Plán zasedání ZO Kravsko v r. 2018.
10. Žádosti o koupi pozemku v lokalitě Bv4 .
11. Zpráva o vyhodnocení dohody o spolupráci při zabezpečování místních
záležitostí VP za r. 2017.
12. Záležitosti ZŠ a MŠ, Kravsko, přísp. organizace
13. VAK – dodatek č.2.
14. Manželé Kadeřábkovi, žádost o souhlas s výmazem předkupního práva
15. Žádost o nájem bytu v DPB v obci Kravsko.
16. Žádost o změnu ÚP Kravsko – ITVV spol. s.r.o.
17. SÚS JMK – žádost o stanovisko k bezúplatnému převodu komunikace.
18. TextilEko a.s. – souhlas s umístěním kontejneru.
19: Těžba dřeva na Mastníku.
20. Rybník – „Žádost“
21. KD –odstoupení od smlouvy.
22. Zpráva starosty - Diskuze – závěr
Hlasování č. 1:      Pro:        6       Proti:          0             Zdržel se:     0

Usnesení č. 2/2-2017
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/ Rozpočtové opatření č. 10/2017.
b/ Evidenci rozpočtových opatření obce Kravsko za rok 2017.
Hlasování č. 2:      Pro:      6         Proti:        0              Zdržel se:     0

Usnesení č. 2/3 - 2018:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
Plnění rozpočtu  Obce Kravsko za rok 2017. (K 31.12.2017.)
Hlasování č. 3:      Pro:       6        Proti:       0                Zdržel se:    0

Usnesení č. 2/4 – 2017:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
výsledky inventarizace majetku obce k 31.12.2017.
Hlasování č. 4:      Pro:      6         Proti:        0               Zdržel se:     0

Usnesení č. 2/5 - 2018
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/ Navýšení výdajů - § 3113 - školství o 393 400,00 Kč na 1  953 400 ,00 Kč
- § 3632 - pohřebnictví o 17 000,00 Kč  na 30 000,00 Kč
a  snížení výdajů - § 6399 – ostatní finanční operace o 57 000,00 Kč na 2 159 300,00 Kč.
b/ „Rozpočet obce Kravsko na r. 2018“ v paragrafovém znění jako rozpočet vyrovnaný. Příjmy rozpočtu: 18 252 100,00 Kč; výdaje rozpočtu: 18 252 100,00 Kč.( Návrh rozpočtu zveřejněn dne 12.02.2018 na ÚD a internetových stránkách obce.)
Hlasování č.5 :   Pro:       6         Proti :       0         Zdržel se:      0

Usnesení č. 2/6 - 2017:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
v souladu s „Interním předpisem obce Kravsko pro zadávání zakázek malého rozsahu“, čl.1:
a/ Vyzvat firmu AQUA  PROJEKT CZ s.r.o,U domoviny 5, 669 02 Znojmo, ing. Petr Pokorný k podání cenové nabídky na vypracování projektové dokumentace  rekonstrukce splaškové kanalizace v areálu ZŠ a MŠ  Kravsko.
b/ Zadat zakázku služby: „Provedení hydrogeologického výzkumu veřejného pohřebiště na parcele č. 171 v k.ú. Kravsko“ firmě GEOLOGZN, Rudoleckého 3, 669 02 Znojmo
c/Zadat stavbu „ Výměna kotle ústředního topení v KD Kravsko“, formou objednávky,  firmě Vodoinstalatérství, topenářství Jiří Drozd, Kravsko 172, IČO: 040 95 723.
d/ Pověření starosty obce k podpisu smlouvy s firmou GEOLOGZN.
Hlasování č. 6:      Pro:      6         Proti:        0               Zdržel se:    0

Usnesení č. 2/7 - 2018:
Zastupitelstvo obce
a/ BERE NA VĚDOMÍ
zprávy o činnosti výborů ( finanční, kontrolní, tělovýchova a sport, kultura, školství
a vzdělávání)
b/ SCHVALUJE
- podpořit činnost výboru pro kulturu na r. 2018 částkou  57 000,00 Kč
- podpořit činnost výboru pro tělovýchovu a sport na r. 2018 částkou 7 000,00 Kč
Hlasování č.7:      Pro:        6       Proti:         0              Zdržel se:     0

Usnesení 2/8 - 2018:
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ:
Vyhodnocení likvidace komunálního odpadu v r. 2017.
Hlasování č. 8:      Pro:     6         Proti:         0              Zdržel se:     0

Usnesení č. 2/9 - 2018:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
Časový plán zasedání Zastupitelstva Obce Kravsko na rok 2018.
Hlasování č. 9:      Pro:      6         Proti:       0                Zdržel se:    0

Usnesení č. 2/10 - 2018:
Zastupitelstvo obce SOUHLASÍ
se zavedením „Pořadníku žádostí o koupi stavebního pozemku v lokalitě Bv4“.( Evidované budou pouze žádosti řádně podepsané, uvádějící údaje nutné k identifikaci žadatele).
Hlasování č. 10:      Pro:     6          Proti:       0                Zdržel se:    0

Usnesení 2/11 -2018:
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ
Zprávu o vyhodnocení dohody o spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku za r. 2017.
Hlasování č.11:        Pro:     6           Proti :    0            Zdržel se:     0

Usnesení č. 2/12 - 2018:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/ Rozbor čerpání rozpočtu k 31.12.2017 – ZŠ a MŠ, Kravko, přísp. organizace.
b/ Rozbor hospodaření za r. 2017 – ZŠ a MŠ, Kravko, přísp. organizace.
c/ Inventarizační zprávu k 31.12.2018 – ZŠ a MŠ, Kravko, přísp. organizace.
d/ Povolení k převodu částky 5 836,65 Kč do rezervního fondu. (Zák. č. 250/2000 Sb., §30.)
e/ Žádost o souhlas zřizovatele školy / školní jídelny s přijetím finančního daru v rámci
projektu „Obědy dětem“.
f/ Darovací smlouvu na finanční dar.
Hlasování č. 12:      Pro:      6        Proti:       0                Zdržel se:    0

Usnesení č. 2/13 - 2018:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
„Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku uzavřené dne 29.07.2015“. Smluvní strany: Obec Kravsko, Kravsko 12, 671 51 Kravsko, IČO: 00292982 a ZSO VAK Znojemsko, Kotkova 20, 669 02 Znojmo, IČO: 45671745.
Hlasování č. 13:      Pro:      6         Proti:        0               Zdržel se:    0

Usnesení č.2/14 - 2018:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE:
Smlouvu o  zániku předkupního práva, uzavřenou v souladu s ustanovením § 1746 odst.2 občanského, zákoníku č. 89/2012 Sb. Smluvní strany: Obec Kravsko, Kravsko 12, 671 51 Kravsko, IČO: 00292982 a Bc. Bronislav Kadeřábek, Petra Kadeřábková ( roz. Hrnčířová), , Kravsko 223, 671 51 Kravsko.
Hlasování č. 14:      Pro:       6        Proti:      0                 Zdržel se:   0

Usnesení č.2/15 - 2018:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE:
a/ Přidělení bytu v domě s podporovanými byty v obci Kravsko panu Josefu Heverovi,
Kravsko 131.
b/ Pověření starosty obce k uzavření a podpisu nájemní smlouvy.
Hlasování č. 15:      Pro:      6         Proti:        0               Zdržel se:   0

Usnesení č.2/16 - 2018:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE:
zařadit do Změny č.1 ÚP Kravsko požadavek na změnu „Přípustného využití“ v lokalitě Kocanda, k.ú. Kravsko  na parcelách č.  St. 90/2, 90/3, 90/4, 92, 271/1, - ostatní 281/1, 281/2, 283/3 o „Občanskou vybavenost, rekreaci a výrobu“ . Záměr využití : výroba keramiky, pořádání kulturně společenských akcí a ubytování.
Hlasování č. 16:      Pro:      6         Proti:          0             Zdržel se:      0

Usnesení č.2/17 - 2018:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
následující stanovisko: Obec Kravsko v současné době nemá zájem o bezúplatný převod části krajské komunikace III/40832 (Přímětice-Mramotice-Kravsko), a to od km 5,310 (od křižovatky na Plenkovice) do km 5,900 (konec silnice - k bývalé Keramice) na Obec Kravsko.
Hlasování č. 17:      Pro:       6        Proti:         0              Zdržel se:   0

Usnesení č. 2/18 - 2018:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
udělení souhlasu s umístěním kontejneru na použité oděvy, boty a hračky firmě „TextilEko, Praha Palackého 715/15
Hlasování č. 18:      Pro:       6        Proti:          0             Zdržel se:    0

Usnesení č. 2/19 - 2018:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/ Uzavřít  „Smlouvu o prodeji dříví v drobném formou samovýroby – nastojato“s občany:
Michal Šimánek, Kravsko 40, František Vyklický, Kravsko 205, Pavel Dvořák, Kravsko 205.
b/ Pověření starosty obce k uzavření a podpisu smlouvy.
Hlasování č. 19:      Pro:       6        Proti:         0              Zdržel se:   0

Usnesení č. 2/20 - 2018:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
příspěvek na činnost dětského rybářského kroužku pro rok 2018 ve výši 12 000,00 Kč.
Hlasování č. 20:      Pro:      6        Proti:        0               Zdržel se:   0

Usnesení č. 2/21- 2018:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
ukončit nájem prostor sloužících  podnikání – KD Kravsko s nájemcem panem Miroslavem Klimentem, a to „Odstoupením od smlouvy z nájmu prostor sloužících podnikání – KD           v Kravsko“ k termínu  24.03.2018.
Hlasování č. 21:      Pro:      6         Proti:         0              Zdržel se:    0

Usnesení č. 2/22- 2018:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
„Dodatek č.1 smlouvy o dílo – Změna č.1 ÚP Kravsko“.   Smlouva o dílo – Změna č.1 ÚP Kravsko“ uzavřena dne 14.12.2017. ( ZO Kravsko 13.12.2017, č.usn. 9/11 – 2017.) Hlasování č. 22:
Pro:      6         Proti:         0              Zdržel se:    0

Usnesení č. 2/23 - 2018:
Zastupitelstvo obce
1. Bere na vědomí „Zprávu starosty za období od 13.12.2017 do 7.03.2018.
2. Schvaluje
a/ Zapůjčení párty stanu „Spolku Konipaska, Reigrova 1199/42 na 2.6.2018.
b/ Dodatek č. 3 k mandátní smlouvě uzavřené dne 19.4.2013 s firmou PROMEA s.r.o.
Hlasování č. 23:      Pro:        6       Proti:          0             Zdržel se:    0

Zapsal:  pan Daniel Fabián , v.r.

Ověřili:
Ing. Pavel Vávra , v.r.
pan Jaromír Kuřítka , v.r.

V Kravsku 09. 03. 2018.
Mgr. František Moučka, starosta obce, v.r.

- 10 -