+420 515 255 131

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Kravsko dne 04.07.2018

09. 07. 2018 | admin
Bod č. 1: Organizační záležitosti.
Starosta zahájil zasedání v 18:oo hod. Přítomno 6 členů ZO, 1 omluven – ZO je usnášení schopné.
a/ zapisovatelem zasedání určen pan Daniel Fabián
b/ za ověřovatele zápisu navrženi pan Aleš Hutař a pan Pavel Hofstetter
c/ byly navrženy změny programu zasedání :
Doplnit:
Bod č. 4:  Dodatek č.1 ke „Smlouvě o spolupráci …“
Bod č. 5:  Rozpočtové opatření č. 4/2018.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 5/1 - 2018“                                                           ( Příloha č. 1/5-2018)
Bod č. 2: Studie zástavby – lokalita Bv 4

Za účelem pokračování v přípravě lokality Bv -4 pro výstavbu RD je zapotřebí schválit:
a/ Návrh „Územní studie Kravsko – jih, lokalita bydlení Bv-4. Ing. arch. J. Poláček, 06/2018.
b/ Odkup částí pozemků p.č. 91/2(cca 472 m2), 91/3 ( cca 521 m2), 91/1 ( cca 429 m2) za cenu 250,00 Kč/ m2 s tím, že obec Kravsko uhradí náklady spojené s odkupem pozemků.
c/ Zadání služby „Zaměření pozemků za účelem jejich odkupu“ . Doporučeno zadat firmě „Ing. Michal Sochor, geodetické práce, R. Svobodové 1406/104, 669 02 Znojmo. (V souladu s „Interním předpisem Obce Kravsko pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu,  čl. 1).
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 5/2 - 2018“                                                           ( Příloha č. 2/5-2018)

BOD č.3:  Nájem KD Kravsko.
Vzhledem k tomu, že se  do konkurzu na pronájem KD nikdo v daném termínu nepřihlásil bylo doporučeno termín prodloužit do 27.07.2018, 12:00 hod. a snížení nájmu                        na 50 kč/m2/rok.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 5/3 - 2018“                                                           ( Příloha č. 3/5-2018)

Bod č.4:  Dodatek č. 1 ke smlouvě o likvidaci odpadů – olej.
EKO –PF  s.r.o., Hlincová Hora 60, 373 71 Hlincová Hora. Dodatek č.1 řeší rostoucí náklady na likvidaci plastových obalů. Zpoplatňují nájem za nádoby – 500,00 Kč/ks/rok. Pro obec jde o celkové náklady 1 500,00 Kč/rok. Doporučeno schválit.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 5/4 - 2018“                                                           ( Příloha č. 4/5-2018)

Bod č. 5: Rozpočtové opatření č. 4/2018.
Důvodová zpráva:
Rozpočtové opatření řeší finanční operace na straně příjmů a výdajů v celkové částce
4 300,00  Kč.
Příjmy: Odvody za odnětí zemědělské půdy  4 100,00 Kč; nekapitálové příspěvky  200,00 Kč.
Výdaje: Nákup ostatních služeb – kominické práce   400,00; VPP 3 900,00 Kč.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 5/5 - 2018“                                                           ( Příloha č. 5/5-2018)


- 1 -
Bod č.6: Různé – závěr.
a/ Plnění rozpočtu obce k 30.06.2018
Příjmy celkem:                                           8 975 387,46  Kč  ………..     79,66 %
Výdaje:                                                       4 121 225,18 Kč  ….  … …... 29,42 %
Stav na účtech:     KB                                 6 833 032,08 Kč
KB – spořící                   3 598 486,06 Kč
ČNB                                    80 495,08 Kč
------------------------------------------------------------------------
Celkem:                                                     10 512 013,22 Kč
Úvěrový účet:                                              4 963 626,00 Kč
SFŽP ČR- VAK:                                         1 850 999,60 Kč
Půjčka VAK:                                                  952 000,00 Kč
Celkem:                                                       6 766 625,60 Kč                     + 3 745 388,00 Kč

b/ Pozvánka na „Veřejné projednání Změny č.1 ÚP Kravsko“
16.července 2018 v 16.00 hod. se uskuteční veřejné projednání „Změny č.1 ÚP Kravsko“.
c/ Výběrové řízení na stavbu „Průtah I; most“. 2.07.2018 bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby „Průtah, Kravsko I. část + most. Uzavírka VŘ – 20.07.2018 v 9:00 hod.
d/ ZMES, spol. s.r.o. – vyjádření k elektropřípojce – Z. Stehlíková.
e/ Usnesení VH VAK, Znojemsko ( přečteno – k nahlédnutí na OÚ Kravsko).
f/  Usnesení VH DSO SZ větev  ( přečteno – k nahlédnutí na OÚ Kravsko).
g/ Je možno požádat o dalšího pracovníka na VPP. Doporučeno požádat o 1 místo (1.8. – 30.11.2018).
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 5/6 - 2018“                                                           ( Příloha č. 6/5-2018)


Vzhledem k tomu, že program byl vyčerpán, bylo jednání zastupitelstva v 19:15 hod. ukončeno.VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE KRAVSKO DNE 04.07.2018.

Usnesení č. 5/1 - 2018 :
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/  za ověřovatele zápisu pana Pavla Hofstettera a  pana Aleše Hutaře
b/  následující program zasedání:
1.     Organizační záležitosti.
2.     Studie zástavby – lokalita Bv 4
3.     Nájem KD Kravsko.
4.     Dodatek č.1 ke „Smlouvě o spolupráci …“
5.     Rozpočtové opatření č. 4/2018.
6.     Různé – závěr.
Hlasování č. 1:      Pro:     6          Proti:         0              Zdržel se:   0


- 2 -
Usnesení č. 5/2-2018
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/ Návrh „Územní studie Kravsko – jih, lokalita bydlení Bv-4. Ing. arch. J. Poláček, 06/2018.
b/ Odkup částí pozemků p.č. 91/2(cca 472 m2), 91/3 ( cca 521 m2), 91/1 ( cca 429 m2) za cenu 250,00 Kč/ m2 . Obec Kravsko uhradí náklady spojené s odkupem pozemků.
c/ Zadání služby „Zaměření pozemků za účelem jejich odkupu“  firmě „Ing. Michal Sochor,
geodetické práce, R. Svobodové 1406/104, 669 02 Znojmo.
Hlasování č. 2:      Pro:        6       Proti:         0             Zdržel se:     0

Usnesení č. 5/3 - 2018:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/ Prodloužit termín konkurzu na pronájem KD Kravsko do 27.07.2018, 12:oo hod.
b/ Snížit výši nájemného na 50 kč/m2/rok.
Hlasování č. 3:      Pro:        6       Proti:         0              Zdržel se:   0

Usnesení č. 5/4 – 2018:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při likvidaci odpadů schválené ZO dne 30.06.2016, č.usn. 6/7 – 2016.
Hlasování č. 4:      Pro:       6        Proti:         0              Zdržel se:    0

Usnesení č. 5/5 - 2018
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ
Rozpočtové opatření č. 4/2018.
Hlasování č. 5:      Pro:       6        Proti:       0               Zdržel se:    0

Usnesení č. 5/6 – 2018:
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ
a/ Plnění rozpočtu obce k 30.06. 2018
b/ Pozvánka na „Veřejné projednání Změny č.1 ÚP Kravsko“
c/  Vyhlášení výběrového řízení na stavbu „Průtah I; most“.
d/  Usnesení VH VAK, Znojemsko.
e/  Usnesení VH DSO SZ větev .
f/  Podat žádost na zaměstnání VPP – 1 pracovník, srpen – listopad.
Hlasování č. 6:      Pro:      6         Proti:        0               Zdržel se:   0

Zapsal: pan Daniel Fabián  , v.r.

Ověřili:

Pan Pavel Hofstetter, v.r.

Pan Aleš Hutař, v.r.

V Kravsku  07. 07. 2018.                                         Mgr. František Moučka, starosta obce, v.r.

Zápis upraven v souladu s GDPR.    F. Moučka, v.r.

- 3 -