+420 515 255 131

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Kravsko dne 26.09.2018

08. 10. 2018 | admin
Starosta zahájil zasedání v 18:oo hod. Přítomno 6 ze 7 členů zastupitelstva, zastupitelstvo obce  je usnášení schopné.
V úvodu starosta obce poděkoval paní Aleně Janáčkové za její více než 35 letou práci pro obec Kravsko ve funkci referentky a matrikářky Obecního úřadu Kravsko. Do dalších let jí popřál hodně zdraví, osobní a rodinné spokojenosti.
Představil také paní Janu Kabilkovou, která od 1.08.2018 pracuje na Obecním úřadu Kravsko jako referentka a matrikářka. Popřál jí hodně úspěchů v této náročné práci.

Bod č. 1: Organizační záležitosti.
a/ zapisovatelem zasedání určen pan Daniel Fabián
b/ za ověřovatele zápisu navrženi pan Aleš Hutař a pan Jaromír Kuřítka
c/ byly navrženy změny programu zasedání :
Doplnit:
Bod č.9: Žádost o zrušení předkupního práva.
Bod č.10: Prodej stavebního pozemku p.č. 178/45
Bod č.11: Výroční zpráva o činnosti školy – šk.r. 2017/2018
Bod č.12: Zprávy výborů
d/ Předložen návrh programu :
1.   Organizační záležitosti.
2.   Rozpočtové opatření č.5/2018
3.   Zápis o přezkumu hospodaření
4.   Zřizovací listina ZŠ a MŠ Kravsko – Dodatek č.1.
5.   Hodnocení práce ZO ve vol. období.
6.   Průtah – informace.
7.   Zpráva o plnění rozpočtu k 31.08.2018
8.   Žádost o souhlas s místní úpravou provozu na účelové komunikaci U 8, U 10, U 11.
9.   Žádost o zrušení předkupního práva.
10. Prodej stavebního pozemku p.č. 178/45.
11: Výroční zpráva o činnosti školy – šk.r. 2017/2018
12. Zprávy výborů
13.   Různé – závěr.
- Odkup pozemků.
- Stanislav Šilhavý – výpověď z prac. poměru
- Žádost o přístavbu pergoly na rybníku
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 7/1 - 2018“                                                           ( Příloha č. 1/7-2018)

Bod č.2:   Rozpočtové opatření č.5/2018
Důvodová zpráva:
Rozpočtové opatření řeší finanční operace na straně příjmů a výdajů v celkové částce
249 100,00  Kč. Příjmy:daň z hazardních her 7 100,00 Kč; dotace na VPP 30 000,00 Kč;
územní plánování  90 000,00 Kč; prodej pozemků  10 000,00 Kč;  nekapitálové příspěvky  5 000,00 Kč; převody z rozpočtových účtů  107 000,00 Kč.
Výdaje: ZŠ+MŠ – budova č.200  22 000,00 Kč; nebytové hospodářství 49 100,00; změna ÚP  15 000,00 Kč; VPP  16 400,00 Kč; kontejnery-nájemné  800,00 Kč; lokalita Bv4 35 000,00 Kč; převody vlastním fondům 107 000,00 Kč; komunální služby  3 500,00 Kč; volba prezidenta  200,00 Kč; zastupitelstvo   100,00 Kč.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 7/2 - 2018“                                                           ( Příloha č. 2/7-2018)

-    1  -
Bod č.3:.   Zápis o přezkumu hospodaření - řešení
23. července 2018 proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření obce Kravsko. Předmětem přezkoumání byly údaje podle §2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumání hospodaření.
Zjištěné nedostatky:
- nezveřejnění veřejnoprávní smlouvy č. 29/2018 na internetových stránkách obce ( nebylo postupováno v souladu s §10 odst.1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)
- neplatnost usnesení ZO ze dne 13.12.2017 č. 9/4 – 2017 – vznikl přeplatek odměn zastupitelů ( nedodrženo ustanovení § 87 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích)
- Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018 – 2022 ze dne 13.12.2017 neobsahuje rozpis dopadů dlouhodobých závazků na hospodaření obce po celou dobu trvání závazku.
- Upozornění na rozpor mezi Zřizovací listinou č.j. 347/2015 a Smlouvou o výpůjčce            č.j. 346/2015 ze dne 15.12.2015. ( Článek V. Zřizovací listiny.)
Doporučuji schválit:
-  „Opatření k odstranění závad a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání hospodaření obce Kravsko, které proběhlo dne  23. července 2018“.
-  Neplatnost usnesení č. 9/4 – 2017 ze dne 13.12.2017.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 7/3 - 2018“                                                           ( Příloha č. 3/7-2018)

Bod č.4.   Zřizovací listina ZŠ a MŠ Kravsko – Dodatek č.1.
Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Kravsko, které proběhlo dne  23. července 2018“,
bylo kontrolními orgány upozorněno na rozpor mezi Zřizovací listinou č.j. 347/2015                a Smlouvou o výpůjčce č.j. 346/2015 ze dne 15.12.2015. ( Článek V Zřizovací listiny.)
Doporučuji řešit tento rozpor „ Dodatkem č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace obce Kravsko, č.j. 347/2015 ze dne 05.12.2015.“
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 7/4 - 2018“                                                           ( Příloha č. 4/7-2018)

Bod č. 5: .   Hodnocení práce ZO ve vol. období 2014 - 2018.
Starosta seznámil přítomné s „Hodnocením práce Zastupitelstva obce Kravsko ve volebním období 2014 – 2018“. ( Hodnocení přiloženo k zápisu.)
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 7/5 - 2018“                                                           ( Příloha č. 5/7-2018)

Bod č.6: .   Průtah – informace.
Jako zhotovitel stavby III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2 byla vybrána firma COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9. V současné době proběhlo 7 kontrolních dnů stavby. Stavba pokračuje dle plánu. Je ukončena výstavba kanalizace, výstavba vodovodu – po provedení tlakových zkoušek bude vodovod přepojen do nového vedení. Před dokončením je komunikace od hájenky ke státní silnici ( byla položena živice – dokončují se úpravy krajnic). Také výstavba mostu probíhá dle harmonogramu. Problémy jsou se zajištěním dopravní dostupnosti ČP a ZŠ ( dostupnost MŠ a jídelny). Situace se řeší průběžně. Pokračuje rekonstrukce vozovky v obci. Jsou vytvořeny předpoklady k ukončení stavby ve stanoveném termínu. Po jednání se zástupci NASPA- hotels probíhají práce na osvětlení stezky pro chodce. SÚS JMK  předložilo k úhradě Fa v hodnotě  2 387 180,78 Kč – budování kanalizace povrchové vody. Fa je v souladu se smlouvou, bude uhrazena. Celkové náklady obce na I. etapu komunikace budou činit 9 094 152,79 Kč s DPH ( kanalizace -         4 884 270, Kč; ostatní práce –  4 209 882,36 Kč). Celková cena stavby -  52 629 152,80 Kč s DPH.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 7/6 - 2018“                                                           ( Příloha č. 6/7-2018)

-    2 -
Bod č.7:  Zpráva o plnění rozpočtu k 31.08.2018
Plnění rozpočtu k 31.08.2018
příjmy                     11 118 359,39  Kč     98,68 %
výdaje:                      6 027 349,66  Kč     34,63 %
Stavy na účtech:     KB                  8 014 029,57 Kč
KB – spořící:   3 598 845,85 Kč
ČNB:                    26 893,28 Kč
Celkem:                                        11 639 768,67 Kč
Dluhová služba:      Úvěr – KB                  4 963 626,00 Kč
Půjčka – VAK               952 000,00 Kč
Půjčka – SFŽP ČR     1 850 999,60 Kč
Celkem:                      7 766 625,60 Kč
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 7/7 - 2018“                                                           ( Příloha č. 7/7-2018)

Bod č.8: Žádost o souhlas s místní úpravou provozu na účelové komunikaci  U10, U11.
Na účelových komunikacích U10 a U11 jsou dva mosty, které jsou v havarijním stavu a potřebují generální opravu. Komunikace jsou úzké, neumožňují míjení vozidel. Používají je též řidiči těžších vozidel. Z hlediska zajištění bezpečnosti doporučuji požádat odbor dopravy MěÚ ve Znojmě o souhlas s místní úpravou provozu:
– uzavření provozu na těchto komunikacích v obou směrech, povolit vjezd vozidlům obyvatelů nemovitosti č.pop. 40
- po dobu uzavírky komunikace č. III/40826 + mostu 40832-2 také vozidlům ČP.
PČR – dopravní inspektorát Znojmo s touto úpravou souhlasí .
Připomínky:
Ing. P. Vávra – nesouhlasí s úplnou uzavírkou komunikace. Doporučuje provoz pouze pro
osobní vozidla.
Pan P. Hofstetter – vyslovil souhlas s připomínkou ing. Vávry.
Pan J. Kuřítka – nesouhlasí s úplnou uzavírkou, doporučuje omezení tonáže vozidel.
Pan A. Hutař – komunikace bývala uzavřena závorou pro provoz všech vozidel, doporučuje
její uzavření pro motorová vozidla.
Hlasováno o  „Usnesení č. 7/8 - 2018“                                              ( Příloha č. 8/7-2018)

Bod č. 9:   Žádost o zrušení předkupního práva.
Majitel pozemku p.č. 178/47 v katastrálním území Kravsko požádal dne 18.09.2018 o zrušení předkupního práva plynoucího z Kupní smlouvy ze dne 26.01.2016. Vzhledem k tomu, že byly splněny podmínky k zániku předkupního práva, doporučuji uzavřít s žadatelem  „Smlouvu o zániku předkupního práva“ na pozemek p.č. 178/47 , k.ú. Kravsko.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 7/9 - 2018“                                                           ( Příloha č. 9/7-2018)

Bod 10:  Prodej stavebního pozemku
Obec odkoupila zpět stavební pozemek p.č. 178/45 v kat. území Kravsko o výměře 942 m2.
V současné době jsou na OÚ podány dvě žádosti o koupi pozemku. Navrženo schválit záměr prodeje tohoto pozemku s předkupním právem pro obec Kravsko na 10 let..
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 7/10 - 2018“                                                           ( Příloha č. 10/7-2018)

Bod č.11: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018.
Ředitelka ZŠ a MŠ Kravsko předložila k projednání „Výroční zprávu o činnosti školy za  školní rok 2017/2018“. Zastupitelé obdrželi zprávu k prostudování.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 7/11 - 2018“                                                           ( Příloha č. 11/7-2018)
-    3 -
Bod č.12: Zprávy výborů
Byly předneseny zprávy Kontrolního výboru, Finančního výboru a Výboru pro školství          a vzdělávání.
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 7/12 - 2018“                                                           ( Příloha č. 12/7-2018)

Bod č.13:   Různé – závěr.
- Odkup pozemků v lokalitě Bv4 – dosud nebylo provedeno zaměření s oddělením
pozemků.
- Stanislav Šilhavý – výpověď z prac. poměru – k 11.11.2018 – informace.
- Odměna – Václav Alexa zastupuje velitele požární jednotky po dobu
4 let, účastnil se 10 výjezdů k různým požárním zásahům – doporučena odměna
2 000,00 Kč.
- Žádost o povolení stavby pergoly na hrázi rybníka – (žádost přiložena).
Připomínky: - bez připomínek
Přijato „Usnesení č. 7/13 - 2018“                                                           ( Příloha č. 13/7-2018)

Závěrem starosta obce poděkoval všem členům Zastupitelstva obce Kravsko za jejich práci ve volebním období 2014 – 2018. Popřál jim pevné zdraví a úspěchy v osobním       a rodinném životě.

Vzhledem k tomu, že nebyly další připomínky, starosta jednání v 19:10 hod. ukončil.

Výpis usnesení z jednání Zastupitelstva obce Kravsko dne 26.09.2018.

Usnesení č. 7/1 - 2018 :
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/  za ověřovatele zápisu pana Jaromíra Kuřítku a  pana Aleše Hutaře
b/  následující program zasedání:
1.   Organizační záležitosti.
2.   Rozpočtové opatření č.5/2018
3.   Zápis o přezkumu hospodaření
4.   Zřizovací listina ZŠ a MŠ Kravsko – Dodatek č.1.
5.   Hodnocení práce ZO ve vol. období.
6.   Průtah – informace.
7.   Zpráva o plnění rozpočtu k 31.08.2018
8.   Žádost o souhlas s místní úpravou provozu na účelové komunikaci U 8, U 10, U 11.
9.   Žádost o zrušení předkupního práva.
10. Prodej stavebního pozemku p.č. 178/45.
11: Výroční zpráva o činnosti školy – šk.r. 2017/2018
12. Zprávy výborů
13.   Různé – závěr.
- Odkup pozemků.
- Stanislav Šilhavý – výpověď z prac. poměru
- Žádost o přístavbu pergoly na rybníku
Hlasování č. 1:      Pro:    6           Proti:      0                 Zdržel se:    0

Usnesení č. 7/2 - 2018
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ
Rozpočtové opatření č. 5/2018.
Hlasování č. 2:      Pro:      6         Proti:       0               Zdržel se:     0


-    4 -

Usnesení č. 7/3 - 2018:
Zastupitelstvo obce
1. BERE NA VĚDOMÍ
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Kravsko, okres Znojmo za rok 2018.
2. SCHVALUJE
a/ Neplatnost usnesení č. 9/4 – 2017 ze zasedání Zastupitelstva obce Kravsko dne 13.12.2017.
b/ Vyplácení odměn zastupitelům v r. 2018 v souladu s usnesením zastupitelstva obce  č.11/23 – 2016 ze dne 14.12.2016.
c/„Opatření k odstranění závad a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání hospodaření obce Kravsko, které proběhlo dne  23. července 2018“.
Hlasování č. 3:      Pro:     6          Proti:         0              Zdržel se:     0

Usnesení č. 7/4 - 2018:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/  Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace obce Kravsko, č.j. 347/2015 ze
dne 05.12.2015.“
b/  Úplné znění „Zřizovací listiny příspěvkové organizace obce Kravsko č.j. 347/2015“ po
přijetí „Dodatku č.1“.
Hlasování č. 4:      Pro:      6         Proti:        0               Zdržel se:      0

Usnesení č. 7/5 - 2018
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
Hodnocení práce Zastupitelstva obce Kravsko za volební období 2014 - 2018
Hlasování č. 5:      Pro:       6        Proti:      0                Zdržel se:     0

Usnesení č. 7/6 – 2018:
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ
Zprávu o průběhu stavby III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2 k 26.9.2018.
Hlasování č. 6:      Pro:     6         Proti:       0               Zdržel se:     0

Usnesení č. 7/7 – 2018:
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ
zprávu o plnění rozpočtu obce k 31.08.2018.
Hlasování č. 7:      Pro:      6         Proti:         0              Zdržel se:     0

Usnesení č. 7/8-2018:  USNESENÍ NEBYLO SCHVÁLENO !
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
„Žádost o souhlas s místní úpravou provozu na veřejně přístupných účelových komunikacích U10 a U11 v obci Kravsko“.
Hlasování č. 8:      Pro:      3        Proti:         3              Zdržel se:      0
USNESENÍ NEBYLO SCHVÁLENO !

Usnesení č.7/9- 2018:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE:
Smlouvu o  zániku předkupního práva, uzavřenou v souladu s ustanovením § 1746 odst.2 občanského, zákoníku č. 89/2012 Sb. Smluvní strany: Obec Kravsko,  Kravsko 12, 671 51 Kravsko, IČO: 00292982 a Barák Lubomír, Krylova 539/7, Přímětice, 669 04 Znojmo.
Hlasování č. 9:      Pro:   6           Proti:       0                Zdržel se:   0
-    5  -
Usnesení č. 7/10 – 2018:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
Záměr prodeje stavebního pozemku p.č. 178/45 v katastrálním území Kravsko o výměře
942 m2 s předkupním právem pro obec Kravsko na dobu 10 let..
Hlasování č. 10:      Pro:       6        Proti:          0             Zdržel se:      0

Usnesení č. 7/11 – 2018:
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ
Výroční zprávu o činnosti školy za  školní rok 2017/2018.
Hlasování č. 11:      Pro:      6        Proti:         0             Zdržel se:      0

Usnesení č. 7/12 – 2018:
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ
zprávy Kontrolního výboru, Finančního výboru a Výboru pro školství a vzdělávání.
Hlasování č. 12:      Pro:    6          Proti:        0              Zdržel se:      0

Usnesení č. 7/13-2018:
Zastupitelstvo obce
1/ BERE NA VĚDOMÍ
a) - informaci o odkupu pozemků v lokalitě Bv4
b) - informaci o výpovědi údržbáře obce
2/ SCHVALUJE
a) - vybudování pergoly na hrázi rybníka s podmínkou, že při stavbě nedojde k narušení kořenových systémů porostů a k narušení stability hráze
b) - odměnu 2 000,00 Kč pro zástupce velitele požární jednotky
Hlasování č. 13:      Pro:    6         Proti:       0                Zdržel se:     0Zapsal:  pan Daniel Fabián, v.r.

Ověřili:
Pan Aleš Hutař , v.r.

Pan Jaromír Kuřítka, v.r.


V Kravsku 27.09.2018.                    Mgr. František Moučka, starosta obce, v.r.


Zápis upraven v souladu s GDPR.-    6 -